Přístroje nočního vidění pro průzkumáky a pro rotu Bravo operující u Bachmutu

Vybráno 0 Kč 152 291 Kč
1 550 000 Kč
33 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
18. 4. 2024
Poslední aktualita

3. 5. 2024 18:27

Rychlý nákup

Zdravíme všechny naše podporovatele.

Rádi bychom Vás podpořili o větší podporu, jednotka Bravo potřebují nakoupit noktovizory co nejrychleji. 

Za tým

České stopy z.s. Veronika, Petr a Aleš

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Sháníme nezbytné přístroje nočního vidění pro četu průzkumu a rotu Bravo prvního praporu Mezinárodní legie obrany Ukrajiny. Rota Bravo a četa průzkumu již více než dva roky brání Ukrajinu a hodnoty svobodného demokratického světa.

Mezi příslušníky patří i několik Čechů.

Obě jednotky se zúčastnily intenzivních bojových operací včetně charkovské protiofenzívy.

Podílely se na dobytí nových pozic i jejich udržení – jak v oblasti Kupjansku, tak v současnosti v regionu Bachmutu.

Kvůli omezení rizik a ochraně zdraví vojáků operujících na frontě v oblasti Donbasu se Legionáři pohybují na bojišti často v noci – nebýt viděn znamená nestát se terčem. Vojáci se do předních pozic přesouvají vyšlapanými pěšinkami v minových polích. Ani takzvané sapery zkontrolované „odminované“ stezky nejsou zcela bezpečné, protože miny jsou na bojiště průběžně shazovány i ze vzduchu, pomocí speciálních minometných nábojů atd.

Kvalitní přístroje pro noční vidění jsou kritickým vybavením pro každého v první linii.

As a part of the 1st battalion of the International Legion both units have been defending Ukraine and the values of the free democratic world for more than two years. They took part in some of the most intense combat operations including Charkov counteroffensive. They have gained and hold ground in both Kupiansk region and nowadays in the outskirts of Bakhmut.

To protect life and health of the soldiers operating on the frontline in the Donbas region, Legionnaires move on the battlefield often at night – not to be seen means not to become a target. Soldiers move to the front positions through paths in minefields. Even so called „mine-cleared“ paths are not safe as mines are dropped on the battlefield also from the air, via special mortar rounds etc. Good quality night vision googles are crucial equipment for everyone on the front line.

Komu pomůžeme?

Jedním z Legionářů roty Bravu je Cameltoe z Velké Británie, který slouží v rotě Bravo. Momentálně je na rehabilitaci po zranění během noční mise s úkolem evakuovat jiného zraněného vojáka.

Ahoj lidi, můj volací znak je „CAMELTOE“, rád bych vám poděkoval, že jste nám – vojákům v první linii – pomohli. V době těsné před válkou jsem odpočíval od běžného života dospělých a jezdil na snowboardu po Evropě. Stal jsem se instruktorem, předtím jsem byl síťový datový inženýr, takže jsem instaloval kabely do budov pro integrovanou síť.
Když zde začala rozsáhlá invaze, byl jsem stejně jako zbytek Evropy zděšen, že na našem kontinentu byl znovu napaden suverénní národ.
Sledoval jsem zprávy ve dne v noci po dobu 4 dnů a pak jsem se rozhodl, že se k tomu musím postavit čelem, abych zabránil umírání žen a dětí ruskými rukama.
Nyní jsem na Ukrajině více než dva roky a myslím, že během této doby jsem zažil veškeré ruskou palebnou sílu od řízených střel Kalibr až po náboje ráže 5,45 mm, a vše mezi tím.
Pro mě osobně je sloužit po boku ukrajinských mužů a žen skutečnou ctí, ale abychom byli i nadále efektivní proti útočníkům, musíme se neustále vystavovat nebezpečí, během naší služby není neobvyklé, že se vybavení rozbije, chápeme, co to o co žádáme není levné vybavení, ale pro nás je každý pár NVG část život chranící výstroje. Vzpomínám si na jednu noc na pozorovacím stanovišti, kde jsme byli obklíčeni a masivně přečísleni nepřítelem na 3 stranách, ale mít v tu chvíli potřebné vybavení znamenalo, že 6 legionářů bylo schopno udržet pozici proti 60+ nepřátelům, zajali jsme 4 naše nepřátele. A nakonec se stáhli ven a zpět do našeho bezpečného přístavu.
NVG a termální optika, kterou jsme té noci použili, nám umožnily získat obrovskou výhodu nad těmi, kteří by nás jinak zabili, a podařilo se nám díky nim zvrátit náš osud.
Viděl jsem, jak byly NVG zasaženy šrapnely a následně byly rozbity, i když je to pro nás obrovská ztráta, zachránili muže, který je nesl. Jde mi o to, že potřebujeme vaši trvalou podporu doma, bez vás nemůžeme zabránit ztrátám na životech v podstatné míře. Vždycky si o sobě myslím, že jsem legionář, ale abych mohl dělat svou práci, je potřeba 20 laskavých obětavých lidí, kteří přispějí, takže ode mě všem, kteří nám pomáhají, bych vám chtěl osobně poděkovat, protože jsme spolu tým. Budeme mít svobodu a na našem kontinentu opět uvidíme mír.
Slava Ukrajině 🇺🇦

Hi guys, my callsign is „CAMELTOE“, I would like to thank you for looking into helping us on the frontline. Before the war I was taking a rest from adult life and was snowboarding around Europe. I was becoming an instructor, before that I was a network data engineer, so I was installing cables in buildings for an integrated network.

When the full-scale invasion started here, I was just like the rest of Europe, horrified that once again a sovereign nation had been invaded on our continent.

I watched the news day and night for 4 days, and then decided I needed to put myself forward to prevent women and children from dying by Russian hands.

I have now been in Ukraine for over two years, during this time I think I have experienced all the Russian firepower from Kalibr cruise missiles to 5.45mm rounds and all in between.

For me personally serving alongside Ukrainian men and women is a true honour but for us to continue to be effective against the invaders we must constantly put ourselves in harms way, during our duty it is not uncommon for equipment to be broken we understand what we are asking for is not cheap but to us each pair of NVGs is a life-saving bit of kit. I recall one night in an observation post we were surrounded and massively outnumbered by the enemy on 3 sides, however, having the equipment needed at that moment meant that 6 legionnaires were able to hold a position against 60+ enemies we captured 4 of our foes and successfully rotate out and back to our safe harbour.

The NVGs and thermal optics we used on that night made it possible for us to get a huge advantage over those that would have us dead, and we managed to turn the tables on them.

I have seen NVGs be hit by shrapnel and subsequently be broken, now while this is a huge loss to us, they did save the man who was carrying them. My point is we need the continued support of you at home, without you, we cannot prevent loss of life in the proportion that makes a difference. I always think to myself that I am the legionnaire, but for me to do my job it takes 20 kind selfless people to donate, so from me to everyone who helps us I would like to personally thank you as we are a team together we will have freedom, and we will once again see peace on our continent.

Слава Україні 🇺🇦

Cameltoe o zranění při bojích v oblasti Bachmutu:

K mému zranění došlo v noci – byl jsem s jedním dalším legionářem požádán, abych šel pomoci zraněnému vojákovi. Při přesunu na pozici tohoto muže na nás nepřítel střílel z minometů. Abychom se ukryli, museli jsme se přesunout do oblasti s minami. Po několika pokusech přiblížit se k poslední známé pozici jsem šlápl na protipěchotní minu.
Měl jsem obrovské štěstí, protože většina lidí, kteří šlápnou na tento typ miny, ztratí končetinu nebo mají masivní krvácení.
Okamžitě jsem vysílačkou informoval svého velitele o situaci. S kolegou jsme se přesunuli na pozici bojové zdravotnice, a ta mi rány ošetřila neuvěřitelnou rychlostí. Poté jsme se stáhli k evakuačnímu bodu. Zranění, kteří jsou transportováni po bojišti, jsou oblíbeným terčem Rusů, a tak jsme se rozhodli, že pro mě bude nejlepší, když půjdu po svých než být nesen.

Nyní v nemocnici jsem potkal skvělé lidi, které budu považovat za přátele na celý život, moji lékaři a sestry jsou opravdu talentovaní pečující lidé a moje nejoblíbenější část pobytu v nemocnici je třikrát denně dobrá ukrajinská kuchyně. Nyní se těším, až se brzy vrátím do první linie a do své práce.

My injury occurred at night – I was requested with one other Legionnaire to go and help an injured soldier. While moving to the position of this man the enemy shot mortars at us. To take cover we had to move into an area that has mines. After a couple of attempts of trying to get close to the last known position, I stepped on an anti-personnel mine.
I was extremely lucky most people stepping on this type of mine lose the limb or have massive bleeding.
I immediately got on the radio to inform my commander of the situation. My colleague and I moved to a position with a combat medic and she treated my wounds with incredible speed. After that, we walked to the evacuation point. Casualties that are moving on the battlefield are a favourite target of the Russians, so we made the decision that it would be best for me to walk over being carried out.

While I’m in the hospital I have met some awesome people, people I will consider friends for life, my doctors and nurses are truly talented caring people, and my favourite part of being in the hospital was good Ukrainian cuisine three times a day. I am now looking forward to getting back to the front line and getting back to work soon.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Pro rotu Bravo 1. praporu

15 monokulárů nočního vidění PVS-14.

Potřebujeme pět pro každou četu – dva pro misi a tři pro QRF (tým rychlé reakce v záloze) a pro sdílení s naším týmem dronů.

Pro četu průzkumu 1. praporu

5 binokulárů PVS-31.

Recenze z testování prototypu tohoto konkrétního NVG, rota Bravo, „PAN“ : „S novou baterií splňuje velmi dobře naše potřeby. Co se týče rozsahu zaostření, na blízko je ostře vidět zem i vybavení, a snadno se zaostří i 30–50 m do dálky. Střední vzdálenost zaostření může být od 2 do 20 metrů, což je perfektní, nastavení jasu je docela dobré a nyní, v poměrně temné noci, funguje dobře. Řekl bych, že stojí za to, navíc je to relativně velmi malý a lehký přístroj.“

Případný přebytek ze sbírky nad rámec nákupu 15× PVS-14 a 5× PVS-31 bude použit na zakoupení dalších přístrojů nočního vidění nebo jinou materiální podporu vojáků prvního praporu Mezinárodní legie, včetně prostředků balistické ochrany.

For the Bravo company of the 1st battalion: 15× PVS-14 night vision monoculars. We need five for each platoon – two for mission and three for the QRF and to share with our drone team.

For the Reconnaissance platoon of the 1st battalion: 5× PVS-31 binoculars.

Review from testing of the prototype of this particular NVG, by Pan from Bravo company: With a fresh battery it is very good for our needs. The focus range for close to see the ground and equipment is crisp, and it can easily focus on 30–50m ahead. The middle focus can be from 2–20 meters which is perfect, the brightness adjust is pretty good and now at fairly dark, performs well. I would say it is worth it, plus it is very small and light.

Any surplus from the collection beyond the purchase of 15× PVS-14 and 5× PVS-31 will be used to purchase additional night vision devices or other material support for the soldiers of the 1st Battalion of the International Legion, including ballistic protection means.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

3. 5. 2024 18:27

Rychlý nákup

Zdravíme všechny naše podporovatele.

Rádi bychom Vás podpořili o větší podporu, jednotka Bravo potřebují nakoupit noktovizory co nejrychleji. 

Za tým

České stopy z.s. Veronika, Petr a Aleš

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
600 Kč  •  11. 6. 2024 14:52
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  6. 6. 2024 10:00
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  3. 6. 2024 0:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  2. 6. 2024 9:10
Milý dárce
750 Kč  •  1. 6. 2024 14:54
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 6. 2024 9:43
Milý dárce
3 500 Kč  •  1. 6. 2024 0:17
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  28. 5. 2024 12:54
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 5. 2024 23:03
Laskavý dárce
4 000 Kč  •  25. 5. 2024 19:20
Dárce, který je pro každou dobrost
1 968 Kč  •  24. 5. 2024 10:53
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  23. 5. 2024 19:51
Štědrý dárce
600 Kč  •  22. 5. 2024 17:29
DobroDárce
10 000 Kč  •  22. 5. 2024 12:00
DobroDárce
300 Kč  •  22. 5. 2024 9:35
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  22. 5. 2024 8:49
Velkorysý dárce
500 Kč  •  18. 5. 2024 10:02
Milý dárce
750 Kč  •  15. 5. 2024 9:00
DobroDárce
5 000 Kč  •  13. 5. 2024 19:32
Vlastimil K.
600 Kč  •  13. 5. 2024 13:50
Roto Bravo Zdar ! Rusofašisti neprojdou !
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  13. 5. 2024 11:51
Milý dárce
3 000 Kč  •  13. 5. 2024 8:56
Laskavý dárce
15 000 Kč  •  10. 5. 2024 15:56

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Štědrý dárce
3 500 Kč  •  28. 4. 2024 22:46
Děkujeme! Opatrujte se.
Vlastimil K.
600 Kč  •  13. 5. 2024 13:50
Roto Bravo Zdar ! Rusofašisti neprojdou !
Ludmila P.
300 Kč  •  20. 4. 2024 12:12
Vrahy je třeba trestat! A posílám i štěstí!
Velkorysý dárce
600 Kč  •  11. 6. 2024 14:52
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  6. 6. 2024 10:00
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  3. 6. 2024 0:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  2. 6. 2024 9:10
Milý dárce
750 Kč  •  1. 6. 2024 14:54

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat