Úspěšně vybráno:

Pomohli jste bojovníkovi Michálkovi k prodloužení a záchraně života

Vybráno 0 Kč 715 000 Kč
700 000 Kč
 -
1 225 dárců
Celkem se zapojilo
584 Kč
Průměrná výše daru
30 000 Kč
Nejvyšší dar
181 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Kateřina Kuchaříková
Datum přidání
2. 1. 2024
Poslední aktualita

2. 7. 2024 19:32

Vsem našim andělům, kteří mají radi Michálka velké poděkování

Milý dobří naši andělé, kamarádi, známí, přátelé a rodino, chceme Vám všem moc poděkovat za velkou spolupráci a pomoc, podporu pro našeho velkého bojovníka Michálka.

Z Vaší podporou a pomoci, sdílením jsme dosáhli vybrat finanční prostředky na léčbu pro Míšu na kmenové buňky a rehabilitace, terapie…

Ze srdce si toho moc vážíme a věříme, že našemu bojovníkovi vše pomůže tak jak on potřebuje, že Všem ještě ukáže jak velký statečný bojovník je a nevzdavá se bojovat se svoji nemocí.

Michálek a celá naše rodina všem moc děkuje za Vaši přízeň a pomoc🍀🌹❤️🫶

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky/Presentation of the collection

Náš andílek Michael, je předčasně narozený chlapeček.                            Narodil se urgentním císařským řezem ve 29. týdnu těhotenství s váhou 940 g a 36 cm.

Our angel Michael is a premature baby boy.                                                                    He was born by emergency caesarean section in the 29th week of pregnancy, weighing 940g and 36cm.

Bohužel, po 14 dnech v inkubátoru prodělal těžkou infekci Zlatým stafylokokem, s kterým bojoval o svůj život.

Unfortunately, after 14 days in the incubator, he suffered a severe infection with staphylococcus aureus, with which he fought for his life.

I když tento boj s touto vážnou těžkou infekcí vybojoval, následkem byla krutá daň, Michálkovi nenávratně poškodila mozek na obou stranách.

Although he won this battle with this serious and severe infection, the result was a severe toll, Michálek was irreversible brain damage on both sides.

Nyní je Michálkovi 5 let a bojuje se svou těžkou nemocí pořád a nevzdává se.        Musíme hodně cvičit.              Potřebujeme rehabilitace, lázně, léčebny, delfínoterapie, moře… Za spoustu peněz, které nehradí pojišťovna.

Pro Michálka děláme maximum, ale sami to nezvládneme, potřebujeme i vaši pomoc, jdete do toho s námi ?!

Michál is now 5 years old and still fighting his serious illness and not giving up.            We have to practice a lot.                            We need rehabilitation, spas, treatment centers, dolphin therapy, the sea… For a lot of money that is not coverd by the insurance company.

We are doing our best for Michálek, but we can't do it alone, we need your help too, are you going to do it with us ?!

Nyní má Michálek po operaci kyčlí na obou stranách má sádry od kyčlí až ke kotníkům na 4 až 6 týdnů do písmene A.                                                                                    Pak nás čekají intenzivní rehabilitace v léčebně v Boskovicích.

Now Michálek has undergone hip surgery, he has plaster casts on both sides from his hips to his ankles, for 4 to 6 weeks to the letter A.                                                          Then we will undergo intensive rehabilitation in the sanatorium in Boskovice.

Michálek je také zařazen jako pacient do léčby kmenových buněk na klinice na Slovensku v Malackách, kde může podstoupit léčbu, 4krát transplantaci do jednoho roku.

Michálek is also enrolled as a patient in stem cell treatment at a clinic in malacky, Slovakia, where he can undergo treatment, 4 transplants within one year.

Tato léčba, kterou potřebuje náš syn, by mu mohla zachránit a prodloužit život. Je však velmi finančně nákladná a pojišťovna ji nehradí.

This treatment, which our son needs, could save and prolong his life. However, it is very expensive and is not covered by the insurance company.

Kmenové buňky pupečníková krev může obnovit poškozenou tkáň v mozku.   

Cord blood stem cells can restore damaged tissue in the brain. 

Těžkou epilepsii Westův syndrom, kde každý další záchvat našemu chlapečkovi poškozuje mozek dál, by se tak mohla zmírnit nebo i vyléčit a Michálkovi tak zachránit život.

Severe epilepsy West syndrome, where each new seizure further damages our little boy's brain, could be alleviated or even cured and Michalek's life could be saved.

Je to velký bojovník, který se nevzdává a bojuje jako vlk.

He is a great fighter who does not give up and fights like a wolf.

Po půl roce života našeho syna se zjistila  těžká epilepsie  Westův syndrom. Nyní i v 5 letech má ještě i Lennuxův syndrom, což je velmi těžká epilepsie, na kterou se špatně hledá kombinace léků a nedá se vyléčit, jen se dají zmírnit záchvaty.

After half a year of our son's life, he was diagnosed with severe epilepsy, West syndrome. Now, even at the age of 5, he still has Lennux syndrome, which is a very severe epilepsy for which it is difficult to find a combination of drugs and canot be cured, only seizures can be alleviated.

Ze začátku, než se našla kombinace léků, která zmírnila záchvaty a spazmy – záškuby, měl jich náš chlapeček 80 až 100 za 20 minut. Nespal a plakal, nechtěl ani jíst.

In the beginning, before a combination of medications was found that relieved seizures and spasms – twitches, our  little boy had 80 to 100 of them in 20 minutes. He didn't  sleep and cried, he didn't even want to eat.

Teď máme tuto epilepsii kompenzovanou 5ti léky. Teprve až po 7. kombinaci s 5 léky má Michálek 3 až 7 záchvatů za den. Když se zhorší jeho zdravotní stav a přijde infekce, a vysoké horečky, je jich mnohem více i 15 a musíme podat Diazepam. V nejhorším případě i hospitalizace v nemocnici.

Now we have this epilepsy compensated for by 5 medications. Only after the 7th combination with 5 medications does Michalek have 3 to 7 seizures per day. When his health deteriorates and there is an infection, and high fevers, there are many more, even 15, and we have to administer Diazepam. In the worst case, hospitalization.

Tato epilepsie s každým záchvatem dále poškozuje mozek našeho chlapečka a náš andílek se tak dostává o krok zase zpět dozadu a musí se vše učit pokaždé znovu.

This epilepsy further damages our little boy's brain with each seizure and our little angel takes a step back and has to learn everything all over again.

Je to ale velmi statečný chlapeček, který se nevzdává a s touto těžkou nemocí bojuje.

But he is a very brave little boy who does not give up and fights this difficult disease.

Michálek má také těžkou Bilaterální kvadruspastickou Dětskou mozkovou obrnu, Mikrocefalii, těžkou PMR, Malnutrici, Kvadruparézu, Centrální axiální hypotonii, Racidivující bronchitidy, časté Bronchopneumonie, neumí polykat, má reflux, neprospívá – zavedený PEG do žaludku pro příjem speciální nutriční stravy a léků přes enterální pumpu.

Michalek also has severe Bilateral Quadriplegic Cerebral Palsy, Microcephaly, severe PMR, Malnutrition, Quadriparesis, Central Axial Hypotonia, Relapsing Bronchitis, frequent Bronchopneumonia, cannot swallow, has reflux, not thriving – PEG inserted into stomach to receive special nutritional food and medication via enteral pump.

Nefixuje zrak, neudrží hlavičku, nehraje si, neotočí se na bok. Vývojově je syn v 5 letech na úrovni 6 měsíčního miminka.

He doesn't fix his eyes, he doesn't hold his head, he doesn't play, he doesn't turn on his side. Developmentally, my son is at the level of a 6 month old baby at 5 years old.

Je velmi často zahleněný a musíme často odsávat zdravotní odsávačkou a cvičit, rehabilitovat. Velmi mu pomáhá voda. Je v ní šťastný a uvolněný.

He is very often constipated and we have to suction with a medical suction pump and exercise, rehabilitate.   Water helps him a lot. It makes him happy and relaxed.

Je to však velký bojovník a smíšek, který miluje vodu, delfíny a poslouchání pohádek.

However, he is a big fighter and laughing boy who loves water, dolphins and listening to fairy tales.

Nyní se Michálkův zdravotní stav zhoršuje od září, bojujeme s infekcemi, vysokým CRP, bronchopneumoniemi, vysokými horečkami kolem 40 stupňů, je i zvracení, epileptické záchvaty a neobejdeme se nakonec i bez hospitalizace.

Now Michálek's health has been deteriorating since September, we have been fighting infections, high CRP, bronchopneumonia, high fevers around 40 degrees, vomiting, epileptic seizures, and we cannot do without hospitalization.

Michálek bere 18 léků i s vitamíny, které potřebuje ke svému zdravotnímu stavu. S části tyto léky hradí pojišťovna, ale většinu vitamínů a přípravků do stravy si hradíme celé. 

Michálek takes 18 medications and the vitamins he needs for his health. Some of these medications are covered by insurance, but most of the vitamins and dietary supplements are paid for in full.

Nyní teď v prosinci máme po operaci kyčlí.

Now now in December we have had hip surgery.

Komu pomůžeme?/Who will we help?

Příběh našeho andílka…

The story of our little angel…

Ahoj, jsem Michálek.                                    Narodil jsem se předčasně v Brněnské porodnici ve 29. týdnu. I přes veškerou snahu lékařů se bohužel nepodařilo kvůli zhoršení maminčina stavu a Preaklampsii těhotenství udržet, a musel být proveden akutní císařský řez.

Hi, I'm Michal.                                                I was born prematurely in Brno Maternity Hospital at 29 weeks. Despite all the doctors' efforts, unfortunately, due to the deterioration of my mother's condition and Preaclampsia, the pregnancy could not be maintained and an acute caesarean section had to be perfomed.

I přesto, že jsem se narodil tak brzo, tak jsem měl částečně vyvinuté plíce. Kvůli hrozícímu předčasnému porodu, mamince před měsícem píchali kortikosteroidy.

Even though I was born so early, I had partially developed lungs. Because of an impending premature birth, my mother was injected with corticosteroids a month ago.

Hned po porodu, protože jsem ale byl nezralý a měl jsem RDS III. stupně, dali mě do inkubátoru a dali kyslík. Dostal jsem léky a napojili mě na umělou plicní ventilaci, která mi pomáhala k dýchání.

But right after the birth, because I was immature and had RDS III, they  put me in an incubator and gave me oxygen.    I was given medication and put on artificial lung ventilation to help me breathe.

Byl jsem hrozně maličký, tak do dlaně, ještě jsem zhubl na 850g.                    Měl jsem slabé ručičky a nožičky, bylo těžké mi zavést kanylu do žilky, kvůli lékům až po čtvrté se to povedlo.

I was very small, about a palm, and I lost 850g.                                                       I had weak arms  and legs, it was difficult to get the cannula into my vein, because of the medication, it was only after the fourth time that i managed to do it.

Neměl jsem ještě vyhráno a měl jsem dlouhou cestu před sebou. Moc jsem se snažil ukázat všem, že jsem velký bojovník a že to zvládnu.

I hadn't  won yet and I had a long way to go. I tried very hard to show everyone that I was a great fighter and that I could do it.

Maminka s tatínkem mi říkali, že jsem jejich malé peříčko, andělíček.                                                                                            Proto mi dali jméno Andílek MICHAEL.

Mommy and Daddy used to call me their little feather, their little angel.                                                                                  That's why they named me Angel MICHAEL.

Vše se zdálo být na dobré cestě, až do té doby, když se můj zdravotní stav začal prudce zhoršovat. Začal jsem mít v inkubátoru vysoké horečky, špatně se mi dýchalo, měl jsem nízkou saturaci, moje tělíčko bylo velmi oslabené a hrozilo i selhání a sepse.

Everything seemed to be going well until my health started to deteriorate rapidly. I began to have high fevers in the incubator, I was having trouble breathing, my oxygen saturation was low, my little body was very weak and I was at risk of collapse an sepsis.

Bylo to velmi těžké a maminka s tatínkem a sourozenci se o mně tak moc báli, že o mně přijdou.

I was very hard and my mom and dad and siblings were so worried about losing me.

Naštěstí lékaři zjistili příčinu mého zhoršení zdravotního stavu a nasadili léčbu antibiotiky .Zjistilo se, že mám těžkou infekci Zlatým stafylokokem, se kterým ZAČAL MŮJ BOJ O ŽIVOT.

Fortunately, the doctors found the cause of my deteriorating health and started me on antibiotics. I was found to have a severe infection with Golden Staph, which THAT STARTED MY FIGHT FOR LIFE.

Naštěstí léky po dvou dnech zabraly a s touto infekcí jsem bojoval přes týden, a tento boj vyhrál.

Fortunately, the medication worked after two days and I fought this infection for over a week, and won that fight.

Můj zdravotní stav se zlepšil a já jsem mohl zase být s mojí maminkou. Mohli jsme dělat bonding skin-to-skin – klokánkování. Na to jsem se těšil každý den, být u maminky i přes dvě hodiny a cítit ji, bylo to nejkrásnější. Maminka mi byla na blízku, každý den za mnou chodila a starala se o mně, a dávala mi mlíčko.

My health improved and I was able tobe  with my mother again. We could do skin-to-skin bonding – kangarooing. I looked forward to it every day, being with my mum for over two hours and feeling her was the most beautiful thing. Mummy was close to me, she came to me every day and looked after me and gave me milk.

Bohužel, po třech týdnech už za mnou maminka nepřišla. Musela být akutně převezena rychlou záchrannou službou do Vyškovské nemocnice, protože se jí velmi špatně dýchalo, měla vysoký tlak a nemohla bolestí chodit. Maminka prodělala slabou plicní embolii a v pravé noze zjistili, že má masivní sraženinu, která kdyby se nezačala léčit a utrhla se by mohla způsobit fatální následky a smrt moji maminky.

Unfortunately, after three weeks, my mother never came to see me again. She had to be rushed by ambulance to Vyškov hospital because she was breathing very badly, had high blood pressure and could not walk with pain.  My mother had suffered a weak pulmonary embolism and they found that she had a massive clot in her right leg, which if it had not been treated and broken off could have caused fatal consequences and my mother's death.

Okamžitě maminku hospitalizovali a nasadili léčbu antitrombotickou, aby se předešlo embolii.

Mum was immediately hospitalised and put on antithrombotic treatment to prevent an embolism.

Byli jsme tak s maminkou od sebe 35 km (z Vyškova do Brna).Já v porodnici v Brně jsem plakal o moji maminku, můj stav se nelepšil, chtěl jsem ji mít u sebe. Čtyři dny už za mnou nebyla a nemohl jsem ji cítit, a tak moc jsem to potřeboval. Bylo mezi námi velké citové pouto.

My mother and I were 35 km apart (from Vyškov to Brna).I was crying about my mum in the maternity hospital in Brno, my condition was not improving, I wanted to keep her with me. She hadn't been to see me in four days and I couldn't feel her, and I needed it so badly. There was a great emotional bond between us.

I moje maminka plakala, protože měla velké bolesti v noze, i přes to pořád myslela na mě. Plakala, protože nemohla být se mnou a nemohla mi dávat své mlíčko a náruč, kterou jsem tak moc potřeboval.

Even my mum was crying because she was in a lot of pain in her leg, despite that she kept thinking of me. She was crying because she couldn't be with me and she couldn't give me the milk and arms I needed so much.

Maminka proto, nabrala velkou odvahu a sama v bolestech se musela autobusem přesunout do Fakultní nemocnice v Brně, kde se domluvila s lékaři, aby zařídili můj převoz do FN v Bohunicích na dětské oddělení JIP, kde by i moje maminka mohla být ve stejné nemocnici hospitalizovaná a zotavovat se a být mi na blízku.

My mother therefore, gained great courage and herself in pain had to take the bus to the University Hospital in Brno, where she arranged with doctors to arrange my transfer to the FN in Bohunice to the children's icu ward, where my mother could also be in the same hospital hospital

Do teď ještě nemáme auto, tak pro ni neměl kdo dojet a tak musela podstoupit velkou bolestivou cestu. Ta cesta byla nekonečná, v bolestech, ale moje statečná maminka to zvládla. I v bolestech ji drželo to, že se zase setkáme, myslela na to, že budeme zase spolu.

We don't have a car until now, so there was no one to drive for her, so she had to make a very painful journey. The journey was endless, in pain, but my brave mother made it. Even in pain, it kept her from seeing us again, thinking we'd be together again.

Za 3 dny mě převezli za maminkou do porodnice na Jipku, kde na mě už čekala a mohla za mnou chodit. Byli jsme zase spolu. Od té doby jsme spolu byli každý den.

In 3 days I was taken to see my mother in the maternity ward in Yipka, where she was waiting for me and was able to come and see me. We were back together. We've been together every day since.

Můj zdravotní stav byl stabilizovaný, ale pořád jsem potřeboval teplo a kyslík. Začal jsem pomalinku papat ze stříkačky a růst, přibývat na váze.

My health was stable, but I still needed heat and oxygen. I began to slowly eat out of the syringe and grow, gaining weight.

Musel jsem ještě podstoupit transfuzi krve, protože mi zjistili anémii. Byl jsem malátný a nebylo mi dobře. Po transfuzi se mi udělalo mnohem lépe a i jsem se smál.

I still had to have a blood transfusion because I was diagnosed with anaemia. I was languid and unwell. The transfusion made me feel much better, and I laughed.

V nemocnici jsme s maminkou strávili 57 dní, než sem nabral váhu 2200 g, ale hlavně jsem také musel sám dýchat bez kyslíku a inkubátoru, pak nás mohli propustit do domácího prostředí.

My mother and I spent 57 days in the hospital before I gained 2200g in weight, but mostly I also had to breathe on my own without oxygen or an incubator, then we could be released into the home environment.

Na to sem se moc těšil. Čekal mě doma tatínek a sourozenci, kteří se na mě moc těšili a já na ně.

I was really looking forward to that. I had a daddy and siblings waiting for me at home who were really looking forward to me and I was looking forward to them.

Ten den přišel, ale s ním však před propuštěním a veškerých vyšetřeních i špatná zpráva.

The day came, but with it, before his release and any examinations, came the bad news.

Lékař oznámil rodičům:

The doctor told the parents:

‚Váš syn po prodělání a boji s těžkou infekcí Zlatým stafylokokem mu zanechal následek – nenávratné poškození mozku na obou stranách. Mozek se tak po dobu boje s infekcí nemohl vyvíjet.‘      Byla to strašná zpráva a maminka moc plakala.

'Your son, after undergoing and battling a severe infection with Golden Staphylococcus, has left him with an effect – irreversible brain damage on both sides. This left the brain unable to develop while battling the infection.'It was terrible news and Mommy was crying too much.Reklama

Já jsem, ale i přes tu škaredou a těžkou infekci a následkům, bojoval. Cvičili jsme poctivě Vojtovu metodu, naučil jsem se papat z lahvičky, pást koníčky, smál jsem se, kopal nožkami a broukal si…

I am, but despite the ugly and severe infection and the aftermath, he struggled. We practised the Vojta method honestly, I learned papat from the bottle, grazing hobbies, laughing, kicking with my feet and humming…

Teď už vám dál poví, co bylo – moje maminka. 🤗

Zlom nastal už skoro od příchodu Michálka z nemocnice domů, kdy Michálek špatně spinkal, pořád ho něco bolelo, lekal se a budil se po 5ti minutách. Také postupně nechtěl ani moc jíst.

Po každé kontrole v rizikové poradně jsem to paní doktorce říkala. Ta mi však na to řekla, že je to normální, že předčasně narozené děti to tak mají, že potřebují více pozornosti…

Samozřejmě, že tohle všechno náš andílek měl a mnohem víc, ale přesto se to stupňovalo, byl neklidný a pořád plakal. Také při první kontrole po půl roce v porodnici na neurologii nám totéž řekla paní doktorka. Ještě k tomu nás vůbec nešetřila a řekla nám, že Michálek bude jen ležák, že se máme připravit na to nejhorší.

Dokážete si představit, jak to bylo hrozné? Tohle bylo hodně bolestivé, takovou větu by žádný rodič nechtěl slyšet.

Byla jsem nadmíru smutná a moc jsem plakala. Nechtěla jsem tomu věřit, protože i přesto Michálek byl krásný a na pohled zdravé miminko a moc se snažil.

Bylo také divné, že Michálkovi neudělali ultrazvuk mozku při první kontrole po propuštění z porodnice, jak bylo doporučeno v propouštěcí zprávě, ale až po půl roce. Samozřejmě, že ultrazvuk mozku byl špatný; místa na obou stranách mozku, které infekce poškodila, se sice vyvíjí a rostou, ale jsou prázdné.

Byla jsem nešťastná, ale nedalo mi to a objednala nás s Michálkem na nejbližší termín na konzultaci a vyšetření s Michálkem přímo do dětské nemocnice na neurologii. Tam mi paní doktorka řekla, že pro mého chlapečka může ještě udělat EEG a další vyšetření, která by byla potřeba.

Bohužel po vyšetření EEG byl zjištěný nález: vážná těžká epilepsie WESTŮV syndrom.

Hned nás akutně přijali k hospitalizaci a následné léčbě. Bylo to strašné. Řekli mi, že tato těžká vážná epilepsie, Westův syndrom, se nedá vyléčit, jen zmírnit, a je velmi těžké najít vhodnou kombinaci několika léků, aby utlumili záchvaty a spazmy. Každý další záchvat poškozuje mozek dál. A tito lidé se nedožívají velkého věku; poskytli nám šanci tak do 4 let.

Při infekcích a zhoršení každého zdravotního stavu a více záchvatů se Michálek dostává o krok dozadu, a musíme se učit vše znovu a znovu.

Než se podařilo najít vhodnou kombinaci léků, náš chlapeček měl 80 až 100 záškubů za 20 minut. Nespal v noci a plakal. Když jsme byli hospitalizováni, chodila jsem s Michálkem v noci po chodbě, protože měl záchvaty a moc plakal. Za celou noc i den spal maximálně 4 hodiny.

Po zahájení léčby léky na tuto těžkou epilepsii Michálek přestal pást koníčky, nesmál se, přestal kopat nožkami, měl zaťaté ručičky v pěstech, byl v křečích a plakal. Bylo zakázáno další očkování a cvičení Vojtovou metodou.

Michálek má těžkou epilepsii Westův syndrom a teď v 5ti letech ještě Lennux syndrom, těžkou DMO, mentální retardaci, spastickou kvadruparezí končetiny, nefixaci zraku.

Poctivě jsme cvičili doma Vojtovu metodu, ta nám však nebyla zakázána kvůli epilepsii a záchvatům. Teď cvičíme jen Bobath.

Po necelém roce a půl jsme byli poprvé v léčebně v Metylovicích, kde jsme právě rehabilitovali, a pomáhalo to moc Michálkovi.

Museli jsme však léčbu po 14 dnech intenzivního cvičení ukončit. Náš chlapeček dostal vysoké horečky přes 39°C, zvracel, měl vysoké CRP 125,4. Museli nás po příjezdu domů a nezlepšení zdravotního stavu hospitalizovat v dětské nemocnici v Brně hned druhý den, protože zdravotní stav se rapidně zhoršoval.

V nemocnici zjistili, že náš chlapeček má bronchopneumonii – zápal plic, kterou pak v krátké době prodělal hned po sobě ještě třikrát; každá další ho ohrožovala na životě, hrozila i tracheoskopie.

Po vyšetřeních se zjistilo, že Michálek nemá vyvinutý sací a polykací reflex, a že mu veškeré jídlo a sliny zatékají do plic, kde se pak dělá infekce. Okamžitě jsme měli zákaz jídla přes pusinku, protože to ohrožovalo našeho chlapečka na životě.

Michálkovi tak museli zavést, i kvůli neprospívání a zvracení, PEG – hadičku zavedenou přímo do žaludku, aby mohl přes ní dostávat léky a speciální nutriční stravu. Nyní ji máme i přes enterální pumpu kontinuálně, hlavně přes noc.

I přes veškerý boj po narození s těžkou infekcí Zlatým stafylokem, transfuzí krve, těžkou epilepsií a dalšími nemocemi, je náš andílek krásný, usměvavý chlapeček, který na tomto světě bojuje a chce žít.

Nic nedostává zdarma; musí hodně cvičit, rehabilitovat a bojovat každý den.

Michálek neudrží dlouho hlavičku, neotočí se na bok, nesedí, nehraje si, ale přesto se nevzdává. Při každém zhoršení jeho zdravotního stavu, zhoršení saturace, kdy je potřeba i kyslík, nebo i infekce, bojuje ze všech sil, je to velký bojovník.

Jsme úplně obyčejná čtyřčlenná rodina, která žije v malém pronajatém bytě, kde se sotva vejdeme, protože Michálek má spoustu zdravotních pomůcek, které potřebuje hlavně k cvičení. Jsme rádi, že máme v dnešní době střechu nad hlavou. Je těžké sehnat bydlení, i když se každý rok bojím, jestli budeme mít dál prodlouženou smlouvu.

Tatínek jediný chodí do práce a snaží se zabezpečit rodinu, protože já se starám 24/7 o syna, který zdravotní péči potřebuje neustále, a ještě o jeho 13tiletou sestřičku.

Celá naše rodina a Michálkovi sourozenci, dospělý syn a dcera, kteří Michálka milují, dělají vše pro to, aby mu bylo dobře a byl šťastný.

Bohužel je to velmi těžké období, ale přes to se snažím Michálkovi udělat ty nejkrásnější dny každý den, aby se náš chlap cítit dobře, měl šťastný a krásný život každý den.

Je to však velmi těžké a není v našich silách našemu broučkovi vše dopřát, co by tak velmi potřebovalo a pomohlo by mu.

Nejvíce mu pomáhá vzduch u moře, není tak zahleněný. Také nám už dvakrát pomohla delfínoterapie v Turecku. Po první terapii v jeho necelých dvou letech nám po čtvrté lekci uvolnil ručičky, které měl do té doby jen v pěst, a do teď je má uvolněné. Zlepšil se i na nějakou dobu jeho zdravotní stav, a epileptických záchvatů bylo méně.

Po druhé delfínoterapii, kterou jsme zahájili letos v létě, začal Michálek více vnímat okolí, smát se, broukat si. A s pomocí fyzioterapeuta Michálek na 10 vteřin dokázal sedět sám, to bylo nejkrásnější, co jsme mohli vidět.

Byla nám také doporučena léčba kmenových buněk, pupečníková krev, která by mohla Michálkovi zlepšit zdravotní stav a obnovit poškozené tkáně, buňky v těle.

Kmenové buňky jsou buňky, které se extrahují z pupečníkové krve a tkáně pupečníku a mají bez nadsázky zázračný účinek. V současné době se buňky používají k léčbě mozku, leukémie, lymfomu…

Také pupečníková krev se používá k léčbě autismu, dětské obrny, mrtvice nebo poranění míchy. Klinické studie prokázaly i jejich protizánětlivé schopnosti. Využívají se tak v léčbě neurologických, diabetu, onemocnění jater, revma u zápalu plic…

Našemu Michálkovi by tyto kmenové buňky mohly tak zachránit a prodloužit život a mohl tu s námi být co nejdéle, protože jak už jsem psala, Michálkova těžká epilepsie Westův syndrom s každým záchvatem a zhoršením zdravotního stavu poškozuje dále mozek.

Také pomáhá velice laserová léčba u pana doktora Crawforda (Austin, TX, USA). Crawford je předním odborníkem v oboru funkční neurologie, praktikující u svých pacientů kromě rehabilitace, také terapii studeným laserem (Low-Level Laser Therapy), kterým působí v různých frekvencích a dalších nastaveních přístrojů na různé části těla (hlavně hlavy).

Tyto lasery pronikají hluboko do živých tkání (i přes lebku), nevydávají žádné teplo, zvuk ani vibrace. Místo generování tepelného účinku působí LLLT indukční fotochemické reakce v buňce. Velmi zjednodušeně řečeno aktivují se tím buňky, především ty nervové.

Mohla by se Michálkovi po těchto léčbách zlepšit motoriku, mohl by lépe začít fixovat zrak, tím pádem by mohl i vidět na své ručičky a používat je i třeba hrát si s nimi nebo udržet hračku. Také by se mohli hlavně zlepšit záchvaty, které doteď každý záchvat, který přijde, poškozuje mozek dál, i další infekce bronchopneumonie jsou nebezpečné a zhoršují zdravotní stav.

Tyto léčby jsou bohužel finančně velmi nákladné a neplatí je vůbec pojišťovna. Kmenové buňky se dělají v zahraničí, měly by se opakovat ještě pak 4krát. Jedna léčba kmenových buněk bez ubytování a dopravy stojí 14 500 eur, přibližně 406 tisíc podle kurzu.

Pak je doporučena i léčba hyperbaritskou komorou a neurorehabilitace, intenzivní cvičení.

Laserová léčba v Americe na 14 dní čistě jen léčba vyjde na 650 tisíc korun bez dopravy, ubytování, pronájem auta…

Naše rodina má jedno přání, aby byl šťastný na tomto světě, ze kterého se svou nemocí bojuje a nevzdává se už 5 let.

Aby tu s námi mohl být co nejdéle, aby ho nic nebolelo. My mu všichni věříme a chtěli bychom, aby pokud to bude možné, měl tu šanci žít, dostat se o krok se zdravým dopředu. On si to zaslouží, je to silný a krásný usměvavý chlapeček.

Svým úsměvem dává radost a sílu všem. Každý si zaslouží tu šanci jako vaši pomocí všech skvělých dobrých lidí na světě, to zvládneme.

S celým srdcem děkujeme, rodina Michálka 🫶❤️🫂🙏

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Podle toho, kolik by se vybralo financí, kolik úžasných lidí na světě je a pomůže, a připojí se k pomoci našemu chlapečkovi, chtěli bychom našemu bojovníkovi použít finance na transplantaci kmenových buněk, která by mu mohla celkově pomoci ke zlepšení zdravotního stavu, posunout našeho chlapečka do předu, ale hlavně zachránit a prodloužit mu život. Tato léčba činí přibližně 406 tisíc korun, pokud se vybralo trochu více, tak by finance byly doplněny i kolem léčby na přepravu na Slovensko, protože nemáme auto, budeme muset zajistit odvoz.

Dále na další léčbu pro Michálka, delfínoterapii u moře v Turecku, kde mu pomáhá vzduch a delfíni, neurorehabilitaci, hypoterapii, vodoléčbu, možná i léčbu laserem v Americe, pomůcky a věci pro Michálka k jeho zlepšení zdravotního stavu.

Možná i na auto, které potřebujeme k převozu Michálka k doktorům, rehabilitacím, lázním…

Také bychom chtěli, aby Michálek měl možnost poznat i přírodu, svět kolem nás, tak na nějaký výlet, aby byl šťastný chlapeček jako každé zdravé dítě. Potřebujeme hlavně velké auto kvůli zdravotnímu kočárku, zdravotním pomůckám a dalším věcem, které Míša potřebuje…

Michálkovi by tohle vše pomohlo ke zlepšení zdravotního stavu a záchraně jeho života. Mohl by tu být s námi co nejdéle.

S vaší pomocí můžeme dosáhnout pro Michálka trošku plnohodnotnějšího života, krásný každý den se svými nejbližšími co nejdéle na dlouhé cestě, ve které se Míša jen tak lehce nevzdává a bojuje. Může tak dál i on dávat lidem radost, štěstí svým krásným upřímným smíchem.

Nikdy si neuvědomujete, jak může být těžká, náročná a dlouhá cesta životem, až v té době, až se vám život obrátí ze dne na den na ruby ​​a vy s tím musíte nějak poprat, zvládnout to a bojovat!

Všem dobrým lidem, kteří jsou mezi námi, proto chceme poprosit o pomoc pro našeho Michálka a ze srdce děkujeme, a vážíme si vaší podpory a přízně.

Přejeme vám krásné dny s těmi nejbližšími,

Přeje Michálek s rodinou ❤️

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

2. 7. 2024 19:32

Vsem našim andělům, kteří mají radi Michálka velké poděkování

Milý dobří naši andělé, kamarádi, známí, přátelé a rodino, chceme Vám všem moc poděkovat za velkou spolupráci a pomoc, podporu pro našeho velkého bojovníka Michálka.

Z Vaší podporou a pomoci, sdílením jsme dosáhli vybrat finanční prostředky na léčbu pro Míšu na kmenové buňky a rehabilitace, terapie…

Ze srdce si toho moc vážíme a věříme, že našemu bojovníkovi vše pomůže tak jak on potřebuje, že Všem ještě ukáže jak velký statečný bojovník je a nevzdavá se bojovat se svoji nemocí.

Michálek a celá naše rodina všem moc děkuje za Vaši přízeň a pomoc🍀🌹❤️🫶

28. 6. 2024 17:28

Michálek moc s rodinou děkuje, pár fotek z Michálkových 6 narozenin

Děkujeme všem lidem Vás andělů, kteří nad námi stojíte, pomáháte, podporujete.

Máte velké laskavé srdce, moc si toho vážíme.

Máme ještě 3 dny do ukončení sbirky pro našeho bojovníka Michálka, který se svoji těžkou nemocí bojuje od miminka a nevzdavá se, už jsem dokázali tolik toho vybojovat a udělat pokroky.

A teď nás ještě čekají další zlepšení po absolvování kmenových buněk a rehabilitace, terapie…

I přes to, že nam doktoři řekli špatné zprávy před několika lety, tak Michálek je tu s námi a bojuje, už jsme i oslavili jeho 6 narozeniny.

Všem ze srdce děkujeme, pokud budete ještě chtít nasemu andílkovi pomoci i když je částka vybraná, můžete i nadale ještě 3dny!!!

Mihli by sme tak Michálkovi ještě pořídit větší auto kde se nám vleze zdravotní autosedacka a zdravotní kočárek a také další potřebné věci, které jsou důležité a nezbytné pro Michálka,bez kterých se neobejde. Momentálně nemáme auto a je pro nás obtížné se někam s Michálkem dopravit.

Všem děkujeme a dnešní den všem dětem krásné prázdniny.

Všem děkujeme za dary, za sdílení na sociálních sítích🍀

26. 6. 2024 15:40

Michálek a terapie s pejsky zatim podstupujeme

Krásný den všem,

chceme Vám moc poděkovat za Vaši velkou podporu a pomoc na sociálních sítích.

Ste úžasní lidé s laskavým srdcem i když pro Vás dnešní doba není jednoduchá dokážete pomoci druhým. 

S Michálkem jsme teď měli možnost se setkat s pejsky na canisterapii, moc se mu to líbilo a i mi usnul. A pak se smál. 

Kmenové buňky s Vaší pomocí může Michálek absolvovat ted v červenci, jen doufame, že do té doby budeme zdravý.

Michálek a celá naše rodina Vám všem děkuje, pokud by ste chtěli ještě Michálkovi darovat finanční dar, tak ještě máte možnost 6dní do ukončení sbírky, 

Budene tak moci koupit tak potřebné auto pro Michálka na odvoz k lékařům, rehabilitacím, léčebnám, lázním a výletům.  Momentálně nemáme auto a tak možnost se s Michálkem dopravit tam kam potřebujeme je nemožné a obtížné.

1. 6. 2024 14:13

Poděkování všem dobrým andělům, kterým ze srdce děkujeme /Thanks to all the good angels, whom we thank from the bottom of our hearts

Poděkování všem 

Ze srdce děkujeme všem dárcům kterým není lhostejný osud jednoho úžasného andílka. Každého příspěvku si nesmírně vážíme a budeme vděčni za pomoc se sdílením Michálkovi sbírky na sociálních sítích. 

Děkujeme rodina Michálka

Náš bojovník Michael /Our warrior Michael

We sincerely thank all the donors who are not indifferent to the fate of one wonderful angel. We greatly appreciate every contribution and will be grateful for help sharing Michálek's collection on social networks.  Thank you Michálek family

Finance, které se vyberou pro našeho chlapečka půjdou na jeho léčbu, momentálně kmenových buněk, intenzivní rehabilitace, které mohou velmi zlepšit celkově zdravotní stav, motoriku, epilepsii… 

The funding that will be chosen for our baby boy will go towards his treatment, currently stem cells, intensive rehabilitation, which can greatly improve overall health, motor, epilepsy… 

Michálek potřebuje neustále cvičit, hodně mu pomáhají rehabilitace, které k jeho postižení pomáhají se dostat o krok dopředu a k zlepšení jeho zdravotního stavu. Denně cvičíme bobath, používáme kašlacího asistenta, někdy je i zapotřebí odsávání zdravotní odsavackou kvůli zahlenění a také při nízké saturací kyslík. 

Michálek needs constant exercise, much help from rehabilitation, which helps his disability to get a step forward and improve his health. We practice bobath daily, we use a cough ingestory assistant, sometimes we need suction with a medical suction cup for suction and also with low suction oxygen. 

Cvičení rehabilitace, pomůcky… není ale jediným výdajem..          Je i nutné pořídit velké auto (čím dřív tím líp, momentálně nemáme žádné), které nás odveze na rehabilitační pobyty, jezdíme dvakrat ročně do lázní a teď i nově, budeme jezdit na Slovensko na léčbu kmenových buněk, se všemi pomůckami, které jsou denně potřeba(kyslíkový generátor, zdravotní odsávačka, kašlací asistent, zdravotní židlička, zdravotní kočárek a speciální zdravotní židlička, která se do každého auta nevleze).    Ale hlavně auto do kterého se vejde také časem rampa,protože v budoucnu bude nutné pořídit větší zdravotní kočárek nebo i vozík pro Michálka.Takové auto stojí okolo milionu korun.

Rehab exercises, aids… aren't the only expense, though..          It's also necessary to get a big car (the sooner the better, we don't have any at the moment) to take us to rehab stays, we go to a spa two times a year and now, we'll go to Slovakia for stem cell treatment, with all the aids that are needed daily (oxygen generator, medical suction cup, cough ing assistant, medical chair, medical stroller and special medical chair that won't fit in every car).    But mainly a car that can also fit a ramp over time, because in the future it will be necessary to get a bigger health stroller or even a cart for Michálka.Such a car costs around a million crowns.

Také tak velmi pomocnou delfínoterapii u moře v Turecku, která Michálkovi už dvakrát pomohla k velmi zlepšení zdravotního stavu a posunu k vnímání, fixovaní zraku a používání ručiček, které doteď má krásně uvolněné, ale hlavně není tak často nemocný s bronchopneumonií.

Also a very helpful dolphin therapy by the sea in Turkey, which has twice helped Michálka to greatly improve his health and move towards perception, fixation of vision and use of the hands, which until now he has beautifully relaxed, but mainly is not so often ill with bronchopneumonia.

Krásný den vám přejeme s Michálkem                                    Have a great day with Michael

28. 5. 2024 23:14

Poděkování všem dárcům naším andělům bez křídel /Thank you to all donors to our wingsless angels

Pěkný den přejeme všem,      chtěli by jsme celá rodina a Michálek poděkovat všem dárcům, našim andělům bez křídel, kteří našeho Michálka mají rádi a sledují náš nelehký boj s těžkou nemocí. Věří našemu chlapečkovi, že je velký bojovník a ukáže vám ještě co dokáže. Také moc děkujeme za vaše sdílení na sociálních sítích a za jakoukoli podporu. My si toho z celého srdce moc vážíme, že je mezi lidmi tolik lásky a pomocí druhým v dnešní nelehké době.

Have a nice day everyone, we would like to thank all the family and Michálek all the donors, our wingless angels, who love our Michálka and are watching our difficult battle with a severe illness. He trusts our little boy to be a great fighter and show you what else he can do. We also thank you so much for your social media sharing and any support. We wholeheartedly appreciate that there is so much love between people and help others in these difficult times.

Sbírku jsme pro vás pro všechny ještě prodloužili, věříme že se nám alespoň minimální cílová částka z vaší velkou pomocí vybere a mi budeme moci s Michálkem snad už konečně teď po opět nemoci co jsme v nemocnici podstoupit léčbu na Slovensku a intenzivní rehabilitace, které Michálek moc potřebuje a pomáhají mu.

We have extended the collection for all of you, we believe that at least the minimum target amount of your great help will be collected for us and we will be able to with Michálk hopefully finally now after once again being ill since we are in hospital to undergo treatment in Slovakia and intensive rehabilitation, which Michálek badly needs and is helping him.

Finanční částka, i nad cílovou částku, která se vybere půjde pro Michálkovi potřeby, kmenové buňky, intenzivní rehabilitace, doplatky za léky, pomůcky, na delfínoterapii a auto, které by pro nás byla velká úleva pro návštěvu veškerých lékařů, léčeben, lázní…, protože Michálek má velmi oslabenou imunitu a převážení všech jeho pomůcek a přístrojů je nemožné bez auta.

The amount of money, even above the target amount, that will be collected will go to Michálka's needs, stem cells, intensive rehabilitation, drug payments, aids, dolphin therapy and a car, which would be a great relief for us to visit all doctors, hospitals, spas…, because Michálek has a very weakened immunity and carrying all his equipment and appliances is impossible without a car.

Moc všem ještě jednou děkujeme s láskou rodina Michálka a Michálek

Thank you very much to everyone once again with love family Michálka and Michálek

20. 4. 2024 8:49

Děkujeme všem andělům bez křídel s laskavým a velkým srdcem/ Thank you to all the wingsless angels with a kind and big heart

Všem z celého srdce děkuje celá naše rodina za andělé bez křídel s laskavým a velkým srdcem, kteří jsou mezi námi.

Za Vaši velkou podporu a pomoc v této nelehké době, moc si toho vážíme za vaše finanční dary a za sdílení na sociálních sítích.

All of us wholeheartedly thank our entire family for the wingless angels with a kind and big heart who are among us.

For your great support and help during this difficult time, we appreciate it so much for your financial donations and for sharing it on social networks.

Nově byla prodloužena sbírka o měsíc, věříme, že společně vybereme alespoň celkovou částku, protože jsou hlavně také potřeba intenzivní rehabilitace bez kterých se Michálek neobejde a potřebuje je, hodně mu pomáhají a dělá pomalé krůčky dopředu.

Je to velký bojovník a nikdy se bez boje nevzdává.

The collection has been newly extended by a month, we believe that together we will collect at least the total amount, because they are mainly also needed intensive rehabilitation, which Michálek cannot do without and needs, helps him a lot and takes slow steps forward. He's a great fighter and never gives up without a fight.

Náš andílek Michael Vlček bojuje už přes pět let, se svoji těžkou nemocí, nevzdává se, i když je to někdy velmi těžké bojuje, nevzdává to a chce ŽÍT!!!

Our little angel Michael Vlcek has been fighting for over five years, with his severe illness, he doesn't give up, even though it's sometimes very hard to fight, he doesn't give up and wants to LIVE!!!

Michálek a celá rodina Vám všem moc děkuje i za vzkazy, které necháváte.

Ste úžasní lidé s dobrým srdcem

Michálek and the whole family thank you all so much for the messages you leave. You are wonderful people with a good heart

20. 4. 2024 8:47

Děkujeme všem andělům bez křídel s laskavým a velkým srdcem/ Thank you to all the wingsless angels with a kind and big heart

Všem z celého srdce děkuje celá naše rodina za andělé bez křídel s laskavým a velkým srdcem, kteří jsou mezi námi.

Za Vaši velkou podporu a pomoc v této nelehké době, moc si toho vážíme za vaše finanční dary a za sdílení na sociálních sítích.

All of us wholeheartedly thank our entire family for the wingless angels with a kind and big heart who are among us.

For your great support and help during this difficult time, we appreciate it so much for your financial donations and for sharing it on social networks.

Nově byla prodloužena sbírka o měsíc, věříme, že společně vybereme alespoň celkovou částku, protože jsou hlavně také potřeba intenzivní rehabilitace bez kterých se Michálek neobejde a potřebuje je, hodně mu pomáhají a dělá pomalé krůčky dopředu.

Je to velký bojovník a nikdy se bez boje nevzdává.

The collection has been newly extended by a month, we believe that together we will collect at least the total amount, because they are mainly also needed intensive rehabilitation, which Michálek cannot do without and needs, helps him a lot and takes slow steps forward. He's a great fighter and never gives up without a fight.

Náš andílek Michael Vlček bojuje už přes pět let, se svoji těžkou nemocí, nevzdává se, i když je to někdy velmi těžké bojuje, nevzdává to a chce ŽÍT!!!

Our little angel Michael Vlcek has been fighting for over five years, with his severe illness, he doesn't give up, even though it's sometimes very hard to fight, he doesn't give up and wants to LIVE!!!

Michálek a celá rodina Vám všem moc děkuje i za vzkazy, které necháváte.

Ste úžasní lidé s dobrým srdcem

Michálek and the whole family thank you all so much for the messages you leave. You are wonderful people with a good heart

20. 4. 2024 8:33

Opět velký boj z těžkou infekcí a zápalem plic Big fight again from severe infections and pneumonia

Zdravíme Vás všechny opět teď náš velký bojovník Michálek bojoval znovu se zápalem plic a Zlatým stafilokokem, kterého měl po narození.

Špatná saturace Michálek potřeboval podporu kyslíku na dýchání 

Poor saturation Michálek needed oxygen support to breathe 

Špatně se mu dýchalo, škaredě kašlal. Špatná saturace pod 70, horečka, záchvaty, zavedený katedr pro vyprazdňování, měl bolesti nemohl čůrat, orgány nepracoval jak by měli,nemohl jíst byla zavedena umělá výživa do žíly. Naštěstí antibiotika zabrali a bylo vše lepší. Znovu jsme začali postupně přidávat stravu přes pumpu a vše se zlepšilo. Už je mu mnohem lépe a jsme doma v domácím ošetřování.

We salute you all again now our great warrior Michálek fought again with pneumonia and golden staphilococcus he had after birth. He was having trouble breathing, coughing badly. Poor saturation below 70, fever, seizures, an established department for emptying, he had pain he couldn't pee, organs weren't working as they should,he couldn't eat was introduced artificial nutrition into a vein. Fortunately, the antibiotics worked and things got better. We started to gradually add food through the pump again and everything improved. He's much better now and we're at home nursing.

Všem děkujeme za podporu a vzkazy.

We all thank you for your support and your messages.

Nyní už doma v domácím ošetřování 

Now at home in home nursing

22. 3. 2024 12:57

Míša bude mít moci naději žít/Mischa will have hope to live

Milý dobří dárci s laskavým srdcem, moc si vážíme Vaší podpory, všech kdo pomáháte našemu chlapečkovi a fandíte mu. Je to velký bojovník, který se snaží žít každý den. Dává to najevo svým nádherným úsměvem, že je šťastný.

Dear good donors with a kind heart, we appreciate your support, all of you helping and rooting for our little boy. He's a great fighter who tries to live every day. He shows it with his beautiful smile, that he's happy.

Sbírku jsme prodloužili o další měsíc, protože víme, že je spoustu dobrých dalších lidí, kteří by našemu andilkovi mohli i dál pomici.

We've extended the collection for another month because we know there are plenty of good other people who could keep our little angel ticked off.

Na léčbu kmenových buněk nám zbývá ještě vybrat minimálně 14 000 korun, celková léčba je 14500 euro a pak bude  ještě potřeba finance na intenzivní rehabilitaci, kterou Michálek musí absolvovat zároveň i s hyperbaritskou komorou, pak můžeme očekávat výsledky k zlepšení celkově zdravotního stavu a k posunu Michálka dopředu, k zlepšení,motoriky, fixaci a celkově zdravotního stavu.

We still have a minimum of 14,000 kronor to collect for stem cell treatment, the total treatment is 14,500 euros and then funding will be needed for intensive rehabilitation, which Michálek must complete at the same time as the hyperbarite chamber, then we can expect results to improve overall health and to move Michálka forward, to improve, motor, fix and overall health.

Tato intenzivní rehabilitace stojí minimálně 1200 Kč za hodinu cvičení.

This intensive rehabilitation costs at least £1,200 per hour of exercise.

Pokud by se nám i podařilo vybrat více financí, byli by použity na zakoupení auta, které by bylo také potřeba k převozu syna

If we could even raise more funds, they would be used to buy a car, which would also be needed to transport the son.

Všem z celého srdce děkujeme i za Váš čas, za sdílení a vaše dary.

We thank everyone from the bottom of our hearts for your time, for sharing and your donations.

Mějte krásný den přeje Míša s rodinou

Have a great day wishes Misha and her family

8. 3. 2024 13:06

Milý přátelé už jsme z nemocnice doma s Michálkem / Dear friends we're already home from the hospital with Michael

Už jsme s Michálkem doma z nemocnice a Michálkovi je už mnohem lépe, už se zase začal krásně smát.

Michael and I are already home from the hospital and Michael is much better now, he has started laughing beautifully again.

nikdy tohle to nechci zažít, bylo to hodně těžké a bolestivé se dívat na Michálka a jen čekat co bude. 

I never want to go through that again, it was very hard and painful watching Michael and just waiting to see what happens. 

Milý přátelé moc Vám všem děkujeme za Vaši podporu a finanční dary, které posíláte, moc si toho vážíme, ještě je ale potřeba minimálně 150 tisíc na léčbu kmenových buněk a částečně i na rehabilitace, které jsou velmi nutné.

Dear friends, we thank you all very much for your support and the financial donations you send, we appreciate it, but it still takes at least 150,000 for stem cell treatment and partly for rehabilitation, which are very necessary.

Michálek je moc rád doma i kvůli tomu že si ho mohu pochovat a může být se mnou v mé náruči blízko mě. 

Michálek is very happy at home because of the fact that I can hold him and he can be with me in my arms near me. 

teď už mu je dobře, u maminky nejlíp.

he's fine now, with mummy at her best. 

Aby se tyhlety těžké období už nemuseli stát, potřebuje Míša léčbu, která mu velice pomůže k zlepšení zdravotního stavu. 

So that these difficult times don't have to happen again, Mischa needs treatment that will help him greatly to improve his health. 

Proto Vás ještě chceme všechny poprosit o sdílení o pomoc společně to určitě dáme, věřím tomu. Určitě je ještě spoustu  skvělých lidí, kteří mohou pomoci.

That's why we still want to ask you all to share for help together we will definitely give it, I believe that. I'm sure there are still a lot of great people who can help.

Za ten krásný upřímný úsměv, který náš chlapeček rozdává dál lidem, stojí za to bojovat, když je naděje.

25. 2. 2024 15:28

Michálek nyní bojuje v nemocnici s RVS virusem a zápalem plic, vysoké horečky nízká saturace je napojen na kyslíku/Michálek is now battling in hospital with RVS virus and pneumonia, high fever low saturation is connected to oxygen

Tak krásně jsme v léčebně cvičili a Michálkovi to moc pomohlo.

We practiced so beautifully in the treatment room, and it helped Michael so much.

Bohužel se, Michálkův zdravotní stav se přes noc v pondělí 19. 2. 2024 kolem půl čtvrté ráno zhoršil, měl 39,9 teplotu a zvracel. Dostali jsme klidový režim a leky na horečku. V úterý to vypadalo nadějně a horečka už nebyla tak vysoká a chvilku Michálek byl i bez horečky. 

Unfortunately,Michael's health deteriorated overnight on Monday, February 19, 2024 around 4:30 a.m., with a temperature of 39.9 and he was vomiting. We've been put into sleep mode and bedridden with fever. On Tuesday it looked hopeful, and the fever was not so high, and for a while Michálek was fever-free. 

Jenže v úterý večer horečka zase byla vyšší a ráno ve středu už opět 39,9 teplota. 

But by Tuesday night, the fever was back up, and by Wednesday, the temperature was back up to 39. 9. 

Paní doktorka udělala z prstu CRP, které bohužel bylo 111. Hned nasadila léčbu antibiotiky. 

The doctor turned her finger into a CRP, which unfortunately was 111. She started treatment with antibiotics right away. 

Michálkův stav se, ale neměnil ba naopak zhoršoval, s paní doktorkou jsem se domluvila o převozu do dětské nemocnice v Brně.

Michálka's condition, but he did not change or deteriorate, I arranged with the doctor for a transfer to the children's hospital in Brno.

Protože už jsem věděla, že jak se zhoršuje Michálkův stav, má vysoké horečky a vysoké crp, že to doma nezvládneme, že je potřeba pomoc lékařů v nemocnici. 

Because I already knew that as Michael's condition worsened, he had high fevers and high crp, that we couldn't cope at home, that the hospital doctors needed help. 

V nemocnici Michálkovi udělali rentgen plic, protože i poslechově na tom byl špatně a saturace byla nízká 89. Po vyšetření se zjistilo, že Míša má začínající zápal plic na pravé straně, že to způsobil RVS virus, který jsme museli chytnout v léčebně. Hned nás hospitalizovali. 

They gave Michael a lung X-ray at the hospital because he was also hearing poorly and his saturation was low 89. After examination, it was discovered that Mischa had early-onset pneumonia on the right side, that it was caused by an RVS virus that we had to catch in the treatment room. We were hospitalized right away. 

Michálkovi udělali ještě další vyšetření, bohužel musel opět trpět se zavedením žíly, které má tak moc zjizvene na ručičkách, až po čtvrté se to podařilo lékaři, který zavedl kanylu do nožičky. 

They did another examination on Michálka, unfortunately he had to suffer again with the introduction of the vein, which is so much scarred on his hands, until after the fourth one a doctor managed to put the cannula in his leg. 

Michálek dostává infuze, antibiotika, léky proti horečce, je napojený na přístroji, který hlídá životní funkce, má napojený kyslík. Musím hodně často odsávat, protože moc kašle dusí se a je zahleněný. 

Michálek receives IVs, antibiotics, anti-fever medication, is hooked up to a machine that monitors vital signs, has oxygen hooked up. I have to suction a lot because he's choking too much and he's covered in phlegm. 

Michálkův zdravotní stav se, ale zhoršil ze středy na čtvrtek po třetí hodině ráno, kdy měl vysokou horečku 41 stupňů a i když měl kyslík saturace byla 69. Museli jsme ho okamžitě schladit obklady na ručičky a nožičky, podat diazepan, aby nedostal křeče a dostal léky do žíly na horečku. Hodně špatně se mu dýchalo zrychleně. Moc sem se o něj bála. 

Michael's health worsened, but worsened from Wednesday to Thursday after 3 a.m., when he had a high fever of 41 degrees and even though his oxygen saturation was 69. We had to immediately cool him down with poultices on his hands and feet, administer diazepan so he wouldn't cramp and get medicine in his vein for a fever. He was breathing very hard fast. I was so worried about him. 

Nyní jsme s Michálkem na JIPCE a bohužel zdravotní stav Michálka je pořád vážný, a zhoršilo se i dýchání na levé straně, přetrvávají vysoké horečky, bez kyslíku se neobejde, kašle, je moc zahleněný a má i zimnici. Antibiotika bohužel ještě nezabrali kvůli RVS virusu, který způsobil zapal plic kvůli oslabené imunite má těžší průběh, na RVS virus nejsou antibiotika. Čekáme až zaberou antibiotika na zapal plic. 

Now Michálka and I are in icu, and unfortunately Michálka's condition is still serious, and her breathing on the left side has also deteriorated, there are persistent high fevers, she is not without oxygen, she coughs, she is too runny and she has chills. Unfortunately, antibiotics haven't worked yet because of the RVS virus that caused the lungs to ignite due to weakened immunity has a harder course, there are no antibiotics for the RVS virus. We're waiting for antibiotics to take hold of the lungs. 

Je to velká beznaděj, když nemůžete nic dělat jen přihlížet, držet Michálka za ruku a jen doufat, modlit se a věřit, že se to vše zlepší co nejdříve a zaberou antibiotika. Nemůžu si ani andílka vzít do náruče, kterou potřebuje, protože všude je plno hadiček. Michálek bojuje bevzdává se. 

It's a lot of hopelessness if you can't do anything just stand by and hold Michael's hand and just hope, pray and believe that it will all get better as soon as possible and the antibiotics will take over. I can't even hold the little angel she needs because there are tubes everywhere. Michálek struggles begiving himself. 

Proto Michálek potřebuje léčbu kmenových buněk, které mu zachrání život, nemusel by tak často trpět s infekcemi, každé zhoršení zdravotního stavu Michálka, může vyvolat nákupení epileptických záchvatů, které Míšovi poškozují dál mozek. 

That's why Michálek needs stem cell treatment to save his life, he wouldn't have to suffer so often with infections, any deterioration in Michálka's health can trigger the purchase of epileptic seizures that continue to damage Mischa's brain. 

Chci Vás všechny poprosit ještě o sdílení této sbírky nebo i jakéhokoli finančního darů pro našeho chlapečka, který si zaslouží žít, který bojuje o tohle své místečko na tomto světě. 

 I want to ask you all to share this collection or any financial donations for our little boy who deserves to live, who is fighting for this little place of his in this world. 

Do cílové částky na léčbu kmenových buněk zbývá vybrat ještě přes 177 tisíc korun. 

There is still over £177,000 to be raised before the target amount for stem cell treatment. 

Víme, že v tom nejsem sami, že je spoustu laskavých a hodných lidí, kteří pomohou, které mají úžasné srdíčko. Moc si toho ze srdce vážíme a děkujeme.

 We know that I'm not alone in this, that there are a lot of kind and kind people who will help, who have an amazing heart. We appreciate it so much from the heart and thank you. 

14. 2. 2024 18:36

Krásný dnešní Valentýnský den Vám všem přejeme s Michálkem z léčebny v Boskovicích/ Happy Valentine´s Day to all you good Angels from the hospital

Krásný dnešní den Vám všem přejeme s Michálkem z léčebny v Boskovicích a i krásného dnes Valentýna.

We wish you all a bautiful day today with Michálek from the hospital in Boskovice and a bautiful Valentine's Day.

Děkujeme Všem našim dobrým andělům s úžasným srdcem už je Vás 402 dobrých lidí, kteří jste pomohli finančním darem Michálkovi k léčbě na DONIO, s úžasnou částkou přes 208 tisích korun.                                                                                      Z celého srdce děkujeme všem, moc si toho vážíme, že pomáháte, sdílíte a posíláte finanční dary.  

Thank you to all our good angels with amazing hearts there are already 402 of you good  people who have helped with a financial donation to Michálek's treatment at DONIO, with an amazing amount of over 208 thousand  crowns.                  Thank you all from the bottom of our hearts, we really appreciate you helping, sharing and sendong financial donations.

Ani nevíte jak moc to pro nás znamená, že náš andílek Michálek může mít šanci, naději kterou dostal, podstoupit léčbu kmenových buněk na klinice v Malackách a dále s námi žít krásný usměvavý každý den

You don't know how much it means to us that our angel Michael can have the chance, the hope he got, to undergo stem cell treatment at the clinic in Malacky and continue to live with us smiling beatiful every day.

Také jsme pro Vás prodloužili tuto sbírku o měsíc, věříme, že se mezi Vámi najdou další dobří andělé, kteří budou moci pomoci ještě našemu chlapečkovi.

Also, we have extended this fundraiser by a month for you, we hope that there will be more good angels among you who will still be able to help our little boy.

10. 2. 2024 3:24

Děkujeme dárci, který přispěl Michálkovi 30tisíc korun na léčbu/ We would like to thank the donor who contributed 30 thousand crowns to Michálek's treatment

Na tento den 9. 2. 2024, jen tak nezapomeneme.

Jeden velmi milý človíček, který nás sleduje nám pro Michálka věnoval finanční dar v hodnotě  30tisic korun, zase jsme se posunuli dopředu k cíli k léčbě. 

Velice si toho vážíme všech finančních darů co posíláte pro našeho chlapečka bojovníka Michálka, ste naši andělé.

We will not soon forget this  day, february 9,2024.

One very nice person who follows us gave us a financial donation worth 30 thousand crowns for Michalek, and we moved forvard again ti the goal of treatment.

We greatly appreciate all te financial donations you send for our warrior boy Michalek, you are our angels.

10. 2. 2024 3:15

Michálek má článek na Nově tn.cz s jeho příběhem a pomoci/Michalek has an article on Nova tn.cz with his story and help

Nova našemu Michálkovi umožnila zveřejnit jeho příběh a pomoc na stránkách Novy tn.cz

Nova made it possible for our Michálek to publish his story and help on the Nova tn.cz website

webová stránka odkaz přes qr kód /website link via gr code

Velice si toho vážíme za poskytnutí pomoci na Nově tn.cz a zveřejnění článku.

We greatly appreciate it for providing help on Nova tn.cz and publishing the article.

https//tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/540103– tezka-epilepsie-mozlova-obrna-a-problemy-s-dychanim-na-petileteho-michalka-je-toho-hodne

https//tn.nova.cz/news/clanek/540103-severe-epilepsy-can-cause-and-breathing-problems-on-petilete-michalka-is-worth-its-use

10. 2. 2024 2:55

Léčebna intenzivní cvičení po operaci kyčlí/ intensive Exercise Therapy after Hip Surgery

Zdravíme všechny kdo nás sledujete s Michalkem a všechny ty co se do teď podílíte na pomoc Michálkovi k léčbě kmenových buněk, moc si toho vážíme, vašich darů, podpory a krásných vzkazů a věříme, že s Vaší pomocí to zvládneme a budeme moci léčbu podstoupit, jste naši andělé.

Greatings to all of you who have been following us with Michalek and all of you who have been involved in helping Michalek with the stem cell treatment so far, we really appreciate it, your donations, support and beautiful messages and we hope that with your help we will make it through and be able to have the treatment. You are our angels.

Moc Vám za to ze srdce děkujeme

Thank you very much for this from the bottom of our hearts 

Nyní jsme od 7. 2. 2024 s Michálkem v léčebně v Boskovicích a začali jsme intenzivně cvičit, Michálek se moc snaží a zvládá to na jedničku. 

Now we have been in the hospital in Boskovice since February 7, 2024 and we have started intensive training, Michálek is trying very hard and he is doing great.

9. 1. 2024 22:31

NA LÉČBU MICHÁLKA POTŘEBUJEME SEHNAT ALESPOŇ 406.000kc ZVLÁDNEME TO? JÁ TOMU VĚŘÍM!!!/ WE NEED AT LEAST 406,000kc TO TREAT MICHALEK CAN WE MAKE IT? I BELIEVE IT!!!

Chceme Vám všem poděkovat  s Michálkem, už je Vás neuvěřitelných přes 289 úžasných lidi kteří mají laskavé srdce. Už se nám společně podařilo vybrat přes 92tisíc a blížíme se k čtvrtině celkové částky.

We want to thank you all with Michalek, there are already over 289 amazing people with kind hearts. Together we have already managed to raise over 92 thousand and we are approaching a quarter of  the total amount.

Děkujeme i těm kdo teprve přijdou a budou moci podpořit dobrou věc pro našeho chlapečka Michálka pro záchranu jeho života .Na další krásný život každý den s naším synem.

Thank you also to those who are yet to come and will be able to support a good cause for our little boy Michalek to save his life. Here's to another beautiful life every day with our son.

Za vaše dary, které posíláte i za pěkné vzkazy, které nám dávají sílu.

For your gifts that you send and for the nice messeges that give us strength.

3. 1. 2024 5:19

Nyní je Michálek po operaci kyčlí a bojovník ji zvládl

Milý přátelé Michálek podstoupil operaci obou kyčlí před vánocemi, vše dopadlo dobře akorát nás potrápili po operaci častější záchvaty, které jsme museli akutně řešit léky a má ještě trochu bolesti a budí se už kolem 3hodiny ráno. Nyní už jsme z nemocnice doma, Michálek má na obou nohách sádry od kyčlí po kotníky do A na až 6tydnů. Když vše bude vpořádku sádry Michálkovi sundají koncem ledna a v únoru máme hned nástup do léčebny na intenzivní měsíční rehabilitaci. 

Michálek je opravdu velký statečný bojovník a nevzdává se i přes veškeré bolesti co má po operaci a i doma to jakžtakž zvládáme.

Bohužel nás také zase znovu trápí zahlenění, musíme odsávat. Snad vše bude ok a Míšovi se nezhorší zdravotní stav a nebude mít infekci a vysoké horečky, to by jsme museli do nemocnice na hospitalizaci.

Držte nám pěsti a děkujeme za podporu a jakoukoliv finanční pomoc s vámi to zvládneme.

Všem přejeme krásný nový vstup do Nového roku 2024 ať se vám splní přání ,hodně hlavně zdraví, lásky a cestou kterou kráčíte tak ať dopadne nejlépe.

Proč by ste se měli pozastavit a přečíst si Michálkův příběh?/Why should you stop and read Michálk's story?

Protože žádné dítě by nemělo v životě trpět a náš chlapeček bojovník, který za těžkou infekci dostal těžkou krutou daň poškození mozku, těžkou epilepsii Westův syndrom,těžkou spastickou kvadruparezu končetin,nefixuje zrak,neumí polykat má PEG. Neudrží hlavičku neotočí se, nehraje si neřekne MAMI ,TATI… Často bronchopneumonie, protože má reflux a zatíká mu vše i částečně do plic. Si takovou daň nezaslouží. Moc bojuje tady na tomto světě, každý den a krásně se směje, všem dává radost a sílu. Zaslouží si dostat novou šanci, kterou dostal léčbou kmenových buněk,které mu mohou zachránit život. Because no child should suffer in life, and our little warrior boy, who suffered a severe infection due to brain damage, severe epilepsy, West syndrome, severe spastic quadriparesis of the limbs, cannot fix his sight, cannot swallow, has a PEG. He doesn't hold his head, he doesn't turn around, he doesn't play, he doesn't say MOM, DAD… Often bronchopneumonia, because he has reflux and it clogs everything and partially in his lungs. He does not deserve such a tax. She fights hard here in this world, every day and laughs beautifully, giving joy and strength to everyone. He deserves to get a new chance, which he got with stem cell treatment, which can save his life.

Proč nehradí léčbu kmenových buněk zdravotní pojišťovna?

Protože se tyto kmenové buňky nedělají v České republice je to zde zakázané, nelegální neschválené. Tuto transplantaci kmenových buněk dělají v zahraničí. Mi máme možnost na Slovensku na klinice v Malackách

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
556 Kč  •  2. 7. 2024 5:47
Nicole
300 Kč  •  1. 7. 2024 19:46
Posílám ti moc zdravíčka a štěstíčka ❤️❤️🍀🍀
Marcela Ch.
1 500 Kč  •  1. 7. 2024 9:43
Velkému bojovníkovi Michálkovi ze ❤️
Štědrý dárce
300 Kč  •  29. 6. 2024 23:22
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  28. 6. 2024 11:10
Laskavý dárce
300 Kč  •  28. 6. 2024 7:36
Štědrý dárce
600 Kč  •  27. 6. 2024 12:35
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 6. 2024 10:35
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  26. 6. 2024 22:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 6. 2024 20:52
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 18:24
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 18:08
Štědrý dárce
600 Kč  •  26. 6. 2024 12:26
Milý dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 11:01
Velkorysý dárce
200 Kč  •  26. 6. 2024 10:43
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 10:14
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 6. 2024 9:20
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 8:55
DobroDárce
100 Kč  •  26. 6. 2024 8:54
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 6. 2024 8:51
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 6. 2024 8:44
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 6. 2024 8:37

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat