Úspěšně vybráno:

Dárek pro Martínka 🐻❤️

Vybráno 0 Kč 1 600 Kč
od 2 dárců
Dárek pro Martínka 🐻❤️
2 dárci
Celkem se zapojilo
800 Kč
Průměrná výše daru
1 000 Kč
Nejvyšší dar
Více o této sbírce

Dárek pro Martínka 🐻❤️

Autor
Aneta Styblíková
Datum přidání
15. 9. 2023

Proč Dobrovýzvu zakládám

Přátelé, chtěla jsem vám poděkovat za přání k narozeninám. Potěšila mne a ještě větší radost bych měla, pokud bychom alespoň trochu pomohli Martínkovi k normálnímu životu. Od toho ho dělí neuvěřitelných 100 milionů korun, jinak mezi 5. až 7. rokem života zemře. Je to pro mě, jako rodiče, absolutně nepředstavitelná situace 🥺 Děkuju ❤️ 


Představení sbírky aneb kdo je Martínek?

Martínek je roztomilý dvouletý chlapeček se světlými kučeravými vlásky, modrýma očima a tím nejkouzelnějším úsměvem pod sluncem. Úplně nejvíc na světě miluje svoji pětiletou sestřičku Emičku, která mu každý den zpívá, hraje si s ním a dělá všemožné vylomeniny a on se tomu nahlas směje a radostí výská a vrtí se, jen vyskočit! Ale to bohužel zatím není možné… 

Introducing the Fundraiser: Who is Martin?

Martin is an adorable two-year-old boy with light curly hair, blue eyes, and the most enchanting smile under the sun. What he loves the most in the whole world is his five-year-old sister Ema, who sings to him every day, plays with him, and engages in all sorts of antics, making him laugh out loud and jump with joy, spinning around as if to leap! But unfortunately, that’s not possible just yet…

Náš příběh…

Martínek se narodil na první pohled jako zdravé miminko, záhy se však ozvaly první potíže… Nechtěl se přisávat a navzdory všem snahám o různé diety, omezení i medikace trpěl silnými bolestmi bříška, výrazným pocením a dalšími, v té době ještě nenápadnými, příznaky. Že by se mohlo jednat o velmi vzácnou formu genetického onemocnění, to tenkrát ještě nikoho ani ve snu nenapadlo…

První vážnější problém nastal ve třech měsících, kdy prodělal první z celkových 9 hospitalizací, a to pro akutní bronchitidu. V následujících měsících byl znovu a znovu hospitalizovaný a to už se mj. řešilo, že je něco v nepořádku. Po nejrůznějších vyšetřeních a MRI mozku ve fakultní nemocnici Olomouc, kde se nic konkrétního neodhalilo, Martínka doporučili na podrobnější vyšetření do FN Motol. 

Do Prahy jsme poprvé přijeli v lednu 2023, Martínkovi byl v té době rok a půl a situace již byla pro nás všechny na hraně únosnosti.

Neúnosné bylo zejména neustálé odsávání hadičkou, aby mohl dýchat a přijímat potravu. Odsávali jsme takto rok a půl téměř nepřetržitě, někdy i několikrát za hodinu… kolik bezesných nocí, kdy jsme se zatajeným dechem poslouchali každé nadechnutí a trnuli strachy, něco nepředstavitelného. Další zkouškou trpělivosti pak bylo samotné krmení, kdy jsme pokaždé strávili hodinu i déle velmi, velmi pomalým krmením na lžičku. Za den minimálně 8 takto prosezených hodin však zásadně nutričně ani množstevně neodpovídalo vynaloženému času a úsilí, a to vedlo, společně se záchvaty zvracení, k celkové podvýživě našeho chlapečka a k psychickému vysílení ostatních členů rodiny.

Během poslední, měsíc trvající hospitalizace v Praze, byla konečně potvrzena diagnóza…

AADC syndrom

Jedná se o velmi vzácné genetické onemocnění (kolem 120 potvrzených případů na světě), které ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v mozku. Tento syndrom je způsoben nedostatečnou funkcí enzymu AADC, který je klíčový pro přeměnu aminokyselin (jako dopamin a serotonin), na odpovídající neurotransmitery, které jsou nezbytné pro správnou komunikaci mezi nervovými buňkami. 

Lidé se syndromem AADC mají často závažné neurologické problémy, jako jsou svalová slabost, poruchy pohybu, poruchy spánku, problémy s polykáním a mnoho dalších obtíží. Tento syndrom může mít různě závažný průběh a příznaky se mohou lišit mezi postiženými jedinci. Vzhledem k tomu, že neurotransmitery jsou klíčové pro řízení nervového systému, syndrom AADC může mít zásadní vliv na celkový neurologický vývoj a funkci jedince.

Martínek trpí nejtěžší formou tohoto onemocnění a je zcela odkázán na péči a pomoc druhých. Je ležící a bez naší pomoci neudrží ani vzpřímenou hlavičku. Je hypotonický (hadrovitý), často z ničeho nic zvrací, nadměrně se potí, mívá (někdy i několikrát za den) svalové křeče různé intenzity podobné epileptickým záchvatům a také má výrazně oslabený sací/polykací reflex. To způsobuje, že mu část polykané stravy (popř. tekutin) končí v plicích. Zpětně se toto ukázalo jako hlavní důvod neustálého extrémního zahlenění, které nás provázelo od prvního infektu, až do zavedení hadičky pro enterální výživu, tzv. PEGu, letos v květnu. 

Our Story…

Martin was born as a seemingly healthy baby at first glance, but soon the first troubles emerged… He didn’t want to latch on and despite all efforts involving different diets, restrictions, and medications, he suffered from severe abdominal pain, excessive sweating, and other initially inconspicuous symptoms. The idea of a very rare form of genetic disorder hadn’t even crossed anyone’s mind back then…

The first more serious issue arose when he was three months old, undergoing the first of a total of 9 hospitalizations, this time due to acute bronchitis. In the following months, he was hospitalized repeatedly, and it was becoming clear that something was amiss. After various examinations and an MRI of the brain at the Olomouc University Hospital, where nothing specific was detected, Martin was recommended for more detailed assessments at the Motol University Hospital (Prague).

We first came to Prague in January 2023, when Martin was a year and a half old, and the situation had already become unbearable for all of us.

The constant suctioning with a tube to help him breathe and ingest food was particularly unbearable. We suctioned almost non-stop for a year and a half, sometimes multiple times per hour… countless sleepless nights when we held our breaths, listening to each inhalation, trembling with fear, facing the unimaginable. Another test of patience was the feeding itself, spending an hour or more painstakingly feeding him spoon by spoon. However, the amount of time and effort spent, along with frequent vomiting spells, didn’t align with the nutritional intake, leading, together with bouts of vomiting, to our boy’s overall malnutrition and the emotional exhaustion of the other family members.

During the last month-long hospitalization in Prague, the diagnosis was finally confirmed…

AADC Syndrome

It’s an extremely rare genetic disorder (with about 120 confirmed cases worldwide) that affects the brain’s neurotransmitter metabolism. This syndrome is caused by the insufficient function of the AADC enzyme, which is crucial for converting amino acids (like dopamine and serotonin) into the corresponding neurotransmitters necessary for proper communication between nerve cells.

People with AADC syndrome often experience severe neurological issues, such as muscle weakness, movement disorders, sleep disturbances, swallowing difficulties, and many other challenges. The severity of the syndrome can vary, and symptoms may differ among affected individuals. Given that neurotransmitters play a crucial role in the nervous system’s functioning, AADC syndrome can profoundly impact overall neurological development and an individual’s functioning.

Martin has the most severe form of this condition and is entirely dependent on the care and assistance of others. He lies down and can’t hold his head up without our help. He’s hypotonic (floppy), frequently vomits out of nowhere, sweats excessively, experiences muscle spasms of varying intensity (sometimes several times a day), similar to epileptic seizures, and has significantly weakened sucking/swallowing reflexes, leading to portions of ingested food (or liquids) ending up in his lungs. Looking back, this turned out to be the main reason for the persistent extreme congestion that accompanied us from the first hospitalization until the introduction of an enteral feeding tube, known as a PEG tube, in May of this year.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Po stanovení diagnózy byla zahájena tzv. symptomatická léčba, která sice mírní některé obtíže, ale nemoc jako takovou neléčí a po 4 měsících přinesla jen malé pokroky. Naproti tomu dostupná genová terapie dává šanci na relativně normální život, kdy většina z jeho aktuálních obtíží by měla naprosto vymizet a samozřejmě platí „čím dříve, tím lépe“. Pro děti s takto vážnou formou je proto jedinou možností co nejvčasnější podání, v opačném případě uvádí dostupná studie úmrtnost mezi 5. až 7. rokem života.

Tato terapie není vzhledem k vzácnosti výskytu onemocnění hrazena ze zdravotního pojištění a žádost o uhrazení léčby nám zdravotní pojišťovna bohužel zamítla.

Cenová kalkulace na genovou terapii lékem UPSTAZA z července 2023 je na 4 230 200 EUR (v přepočtu cca 100 milionů korun).

Z toho důvodu jsme se rozhodli začít shánět peníze na tuto léčbu pro našeho Martínka sami a budeme neskonale vděční za každou, jakoukoli pomoc. 

Pokud by z vybrané pomoci nebylo možné financovat genovou terapii, rádi bychom je použili na další náklady spojené s každodenní péčí o našeho syna, jako rehabilitace, návštěvy specializovaných zdravotnických zařízení a zdravotní a jiné kompenzační pomůcky.

Peníze budou použity výhradně pro potřeby Martínka, případě na jiné sbírky. 

What will the funds from this fundraiser be used for?

After the diagnosis was established, symptomatic treatment was initiated, which alleviates some of the difficulties but doesn’t cure the disease itself, and after 4 months, it brought only small progress. On the other hand, available gene therapy provides a chance for a relatively normal life, where most of his current issues should completely disappear, and of course, ‘the sooner, the better’ applies. For children with such a severe form, the only option is the earliest possible administration; otherwise, available studies indicate mortality between the ages of 5 and 7.

Due to the rarity of the disease, this therapy is not covered by health insurance, and unfortunately, our health insurance company rejected our request for coverage of the treatment.

The cost estimate for the gene therapy using the drug UPSTAZA, as of July 2023, is €4,230,200 EUR (approximately 100 million Czech crown).

For this reason, we have decided to start raising funds for this treatment for our Martin ourselves, and we will be infinitely grateful for any and all help.

If it’s not possible to fund the gene therapy with the raised money, we would like to use the funds for additional expenses associated with the daily care of our son, such as rehabilitations, visits to specialized medical facilities, and healthcare-related aids and compensatory devices.

The money will be used exclusively for Martin’s needs, or potentially for other fundraising initiatives.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 9. 2023 21:51
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 9. 2023 11:46

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.