Projekt ukončen:

Moldava – nekonečná stanice

Milník 1/3

Získáme prostředky na zajištění světelné a zvukové techniky, abychom umocnili atmosféru.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
62 500 Kč

Milník 2/3

Uskutečníme i vizuální dobovou rekonstrukci jedné z místností budovy a pořídíme další materiál na ostatní scény a kostýmy.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
125 000 Kč

Milník 3/3

Budeme naprosto šťastní, protože budeme moci adekvátně zaplatit všechny síly a ochotné lidi, kteří na projektu dnem i nocí dřou.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
250 000 Kč
 -
81 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
872 Kč
Průměrná výše příspěvku
10 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
31 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Moldava – nekonečná stanice

Milník 1/3

Získáme prostředky na zajištění světelné a zvukové techniky, abychom umocnili atmosféru.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
62 500 Kč

Milník 2/3

Uskutečníme i vizuální dobovou rekonstrukci jedné z místností budovy a pořídíme další materiál na ostatní scény a kostýmy.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
125 000 Kč

Milník 3/3

Budeme naprosto šťastní, protože budeme moci adekvátně zaplatit všechny síly a ochotné lidi, kteří na projektu dnem i nocí dřou.

Vybráno 0 Kč 70 620 Kč
250 000 Kč
Zakladatel
Veronika Vaculíková / Modragon z.s.
Datum přidání
1. 6. 2021

FÜR DEUTSCH BITTE NACH UNTEN SCROLLEN

Jak nápad vznikl: 

"Minulé léto jsem se vydala na výlet do Sudet, za Alex, která na Moldavě žije. Když mě vzala k opuštěné, tajemné budově nádraží, bylo nám oběma hned jasné, že musíme jeho příběh vyprávět dál. Vytvořili jsme tento projekt a uspěli s ním v grantovém řízení Ministerstva kultury a Státního fondu kultury. Získali jsme také podporu od Česko-německého fondu budoucnosti. Část financí získáme ze vstupného. To ale pořád nestačí na pokrytí všech nákladů. Pomoci realizovat tento projekt nám můžete i Vy. Předem Vám děkujeme." – Veronika, autorka projektu. 

O co jde:   

Nabídneme vám autentický zážitek ze surového prostředí chátrajícího nádraží, které je nyní vedeno jako kulturní technická památka. Kdysi slavné nádraží původně sloužilo na česko-německé hranici jako drážní, celní, poštovní, telegrafní a policejní agenda. Každý cestující, zaměstnanci i lidé, kteří v budově působili, zde nechali otisk svého příběhu, stejně tak jako každá z minulých epoch. Po válce bylo mezinárodní spojení přerušeno. Koleje za viaduktem zmizely a dodnes jejich krádež obestírá tajemství. Historické momenty, zajímavé osudy i kuriozity, po kterých jsme se začali pídit, se staly zdrojem inspirace pro scénář naší inscenace. Sloužil zde například spisovatel Adolf Branald, nacházelo se tu zázemí pro železniční učiliště, v 90. letech tu bydleli Vietnamci…

Dramaturgická koncepce projektu je pojata jako putovní site specific. Budete procházet předem připravenou trasou uvnitř i kolem nádražní budovy. Trasa má několik inscenovaných zastávek, rozpohybovaných atmosférických obrazů, pracujeme s prvky jako stylizovaný pohyb, tanec a akrobacie, silné vizuální pojetí scény a kostýmů, hudba, zpěv a propracovaný light design. Na projektu s námi spolupracují i Němci, konkrétně současný dramatik Akin Emanuel Sipal. Němčina zde bude zaznívat stejnou měrou jako čeština, tak jak tomu tady bylo dříve. To vše vystihne atmosféru jednotlivých období a vtáhne vás do silné podívané. 

Naším cílem je připomenout význam i historickou hodnotu místa, oživit vztahy se sousedy českými i německými, rozmělnit hranice a podpořit znovuobnovení trati do Německa. Chceme také obohatit kulturní dění v této oblasti a ukázat, že místo s tak silným geniem loci si zaslouží více pozornosti. Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá z české i německé strany snaha o obnovení železniční trati do Freibergu, věříme, že projekt díky pozornosti médií i veřejnosti sehraje roli i v této otázce.

Kdo za projektem stojí?

Za projektem stojí parta kreativních umělců, mnozí z nich se znají z předchozích projektů, někteří se naopak setkávají poprvé. V každém případě jde o profesionály a špičky ve svých oborech. 

Autorkou konceptu je Veronika Vaculíková – performerka, tanečnice a režisérka na volné noze. Vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU. Její tvorba je převážně autorská, zahrnuje jak divadelní produkce, tak film a performance. Za krátký taneční snímek Cycles získala ocenění na mezinárodních festivalech např. v New Yorku či Helsinkách. Učí na DAMU a v Budilově divadelní škole. Organizovala řadu festivalů, přehlídek a workshopů. Veroniky prodlouženou rukou je dramaturgyně Viktorie Knotková, jejíž stálá domovská scéna je v německém Theater Bremen. V projektu zastává též roli spojnice mezi Českem a Německem. 

Realizační tým:

Koncept a režie – Veronika Vaculíková
Dramaturgie – Viktorie Knotková
Původní text – Akin Emanuel Sipal
Scéna – Dáda Němeček
Kostýmy – Alexandra Litavcová
Light design – Martin Špetlík
Hudba – Matouš Hekela
Produkce – Eva Roškaňuková, Gabriela Kolečková
Účinkující – Lukáš Borik, Anežka Hessová, Andrej Lyga, Vi Huyen Tran, Lukáš Šimon, Markéta Vacovská

Na co použijeme peníze: 

Veškeré finance, které se pomocí sbírky podaří získat, poputují na realizaci projektu site specific. Konkrétně peníze použijeme na světelnou a zvukovou techniku, nákup materiálu na scénografii a instalace, kostýmy, dopravu a produkční zajištění.

Více o nás: 

Událost na Facebooku

DE

Die Autorin des Projekts, Veronika, erzählt Ihnen, wie es zu der Idee kam:

Letzten Sommer habe ich eine Reise ins Sudetenland unternommen, um Alex zu besuchen, die in Molda lebt. Als sie mich zu einem verlassenen, geheimnisvollen Bahnhofsgebäude mitnahm, war uns beiden sofort klar, dass wir dessen Geschichte erzählen müssen. Wir haben dieses Projekt ins Leben gerufen und waren damit im Förderverfahren des tschechischen Kulturministeriums und des Staatlichen Kulturfonds erfolgreich. Wir erhielten auch Unterstützung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Ein Teil der Finanzierung wird durch Eintrittsgelder erfolgen. Aber es ist immer noch nicht genug, um alle Kosten zu decken. Auch Sie können uns helfen, dieses Projekt zu realisieren. Vielen Dank im Voraus.

Worum es geht:

Wir bieten Ihnen ein authentisches Erlebnis in der rauen Umgebung eines verfallenen Grenzbahnhofs, der heute als kulturtechnisches Denkmal geführt wird. Der einst berühmte Bahnhof diente ursprünglich als Eisenbahn-, Zoll-, Post-, Telegrafen- und Polizeistation an der tschechisch-deutschen Grenze. Jeder Fahrgast, jede:r Mitarbeiter:in und die Menschen, die in dem Gebäude gearbeitet haben, haben hier den Abdruck ihrer Geschichte hinterlassen, so wie jede der vergangenen Epochen. Nach dem Krieg wurden die internationalen Verbindungen gekappt. Die Gleise hinter dem Viadukt verschwanden, und bis heute umgibt ein Geheimnis ihren Diebstahl. Die historischen Momente, interessanten Schicksale und Kuriositäten, nach denen wir zu suchen begannen, wurden zur Inspirationsquelle für das Drehbuch unserer Produktion. Zum Beispiel diente der tschechische Schriftsteller Adolf Branald hier, die Eisenbahnschule befand sich hier, unsere Mitbürger:innen mit vietnamesischen Wurzeln lebten im Bahnhofsgebäude in den 1990er Jahren…

Das dramaturgische Konzept des Projekts ist als ortsspezifisches Wanderprojekt konzipiert. Sie durchlaufen eine vorbereitete Route innerhalb und um das Bahnhofsgebäude. Die Route hat mehrere inszenierte Stationen, atmosphärische Bewegbilder, die mit Elementen von Tanz und Akrobatik, starken visuellen Konzepten von Bühnenbild und Kostümen, Musik, Gesang und aufwendigem Lichtdesign arbeiten. Wir haben auch deutsche Partner:innen, die mit uns an dem Projekt arbeiten, z.B. den jungen Dramatiker Akın Emanuel Şipal. Deutsch wird hier genauso zu hören sein wie Tschechisch, so wie es früher der Fall war. All dies wird die Atmosphäre der jeweiligen Zeit einfangen und Sie in ein kraftvolles Spektakel hineinziehen.

Unser Ziel ist es, an die Bedeutung und den historischen Wert des Ortes zu erinnern, die Beziehungen zu unseren tschechischen und deutschen Nachbar:innen wiederzubeleben, die Grenzen zu verwischen und die Wiederherstellung der Zugverbindung nach Deutschland zu unterstützen. Wir wollen auch die kulturellen Veranstaltungen in der Gegend bereichern und zeigen, dass ein Ort mit einem so starken Genius Loci mehr Aufmerksamkeit verdient. Da es derzeit sowohl auf tschechischer als auch auf deutscher Seite Bestrebungen gibt, die Bahnstrecke nach Freiberg wiederherzustellen, glauben wir, dass das Projekt dank der medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit eine Rolle in diesem Bemühen spielen könnte.

Wer steht hinter dem Projekt?

Hinter dem Projekt steht eine Gruppe von kreativen Künstler:innen, von denen sich viele aus früheren Projekten kennen, während sich einige zum ersten Mal treffen. In jedem Fall sind sie Profis und führend auf ihrem Gebiet.

Die Autorin des Konzepts ist Veronika Vaculíková – eine freischaffende Performerin, Tänzerin und Regisseurin. Sie ist Absolventin der Abteilung für nonverbales Theater an der Prager Theaterakademie. Ihre Arbeiten umfassen Theaterproduktionen, Film und Performance. Ihr kurzer Tanzfilm Cycles wurde auf internationalen Festivals in New York und Helsinki ausgezeichnet. Sie unterrichtet an der DAMU und an der Budil-Theaterschule. Sie hat viele Festivals, Shows und Workshops organisiert. Die verlängerte Hand von Veronika ist die Dramaturgin Viktorie Knotková, die seit neun Jahren u.a. am Theater Bremen arbeitet und viele deutsch-tschechische Kooperationen begleitet. In unserem Projekt übernimmt sie auch die Rolle eines Bindeglieds zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland.

Das künstlerische Team:

Konzept und Regie – Veronika Vaculíková
Dramaturgie – Viktorie Knotková
Originaltext – Akin Emanuel Sipal
Bühnenbild – Dáda Němeček
Kostüme – Alexandra Litavcová
Lichtdesign – Martin Špetlík
Musik – Matouš Hekela
Produktion – Eva Roškaňuková, Gabriela Kolečková
Mit: Lukáš Borik, Anežka Hessová, Vi Huyen Tran, Lukáš Šimon, Markéta Vacovská, Andrej Lyga

Wofür werden wir das Geld ausgeben?

Alle Gelder, die durch die Spendenaktion gesammelt werden, fließen in die Umsetzung des standortspezifischen Projekts. Konkret wird das Geld für Licht- und Tontechnik, den Kauf von Bühnenbild- und Installationsmaterial, Kostüme, Transport und Produktionsunterstützung verwendet.

Mehr über uns:

https://fb.me/e/10aEhAftO 

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  30. 6. 2021 13:59
Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  30. 6. 2021 10:16
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  30. 6. 2021 5:26
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  28. 6. 2021 13:26
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 6. 2021 13:25
Laskavý přispěvatel
250 Kč  •  26. 6. 2021 10:55
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  25. 6. 2021 20:24
Milý přispěvatel
250 Kč  •  25. 6. 2021 9:03
Velkorysý přispěvatel
150 Kč  •  24. 6. 2021 10:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  24. 6. 2021 9:48
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  24. 6. 2021 8:12
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  24. 6. 2021 7:33
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  23. 6. 2021 19:05
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  23. 6. 2021 18:46
Velkorysý přispěvatel
7 000 Kč  •  23. 6. 2021 17:42
Ewan M.
250 Kč  •  23. 6. 2021 16:24
Když to nejde kartou, tak z učtu přeci!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu