Projekt ukončen:

Misterios del Amor / ALMA – natočení a vydání alba

Milník 1/5

ve studiu vše hotovo (a že toho bylo!)

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
150 000 Kč

Milník 2/5

grafika, texty, překlady, booklet – hotovo

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
200 000 Kč

Milník 3/5

placka vyrobena, vše dostupné taky online

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
250 000 Kč

Milník 4/5

muzikanti dostali zaplaceny cestovní náklady a alespoň základní honoráře

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
300 000 Kč

Milník 5/5

natočíme videoklip – ale na to možná budeme potřebovat ještě něco navíc…

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
350 000 Kč
 -
85 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
1 624 Kč
Průměrná výše příspěvku
30 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
196 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Misterios del Amor / ALMA – natočení a vydání alba

Milník 1/5

ve studiu vše hotovo (a že toho bylo!)

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
150 000 Kč

Milník 2/5

grafika, texty, překlady, booklet – hotovo

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
200 000 Kč

Milník 3/5

placka vyrobena, vše dostupné taky online

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
250 000 Kč

Milník 4/5

muzikanti dostali zaplaceny cestovní náklady a alespoň základní honoráře

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
300 000 Kč

Milník 5/5

natočíme videoklip – ale na to možná budeme potřebovat ještě něco navíc…

Vybráno 0 Kč 138 059 Kč
350 000 Kč
Zakladatel
Plaisirs de Musique, z.s.
Datum přidání
17. 9. 2023
Poslední aktualita

9. 4. 2024 17:52

Děkujeme vám za podporu a příspěvky v kampani pro vznik hudebního alba ALMA!

Vážení a milí přispěvatelé,

s velkou radostí a vděčností vám děkujeme za podporu a příspěvky v kampani pro vznik hudebního alba ALMA!

Máte svůj podíl na vzniku a oživení tohoto krásného díla a věříme, že se máte nač těšit. :-)

Všechny skladby jsou již nahrány a smíchány. Nyní nás čeká finální mastering, dokončení bookletu a samotná výroba alba. Následovat bude distribuce alba v digitální podobě i na CD.

Všechny z vás, kteří jste si společně s příspěvkem objednali některou z odměn, brzy osobně kontaktujeme a domluvíme se na jejím předání či uskutečnění.

Všem z vás, kteří jen z dobré vůle přispěli bez nároku na odměnu, ze srdce děkujeme a věříme, že se uvidíme na některém z našich koncertů, které na tento rok plánujeme.

Tímto vás co nejsrdečněji zveme na koncerty v rámci “ALMA TOUR”, na kterých nové album slavnostně představíme a uvedeme v život. Termíny najdete na plakátu níže.

Můžete se těšit na krásná místa se silným “genius loci”, hudební program sefardských a středomořských písní z nového alba v jedinečné interpretaci Misterios del Amor i speciálních hostů, kteří se na jeho nahrávání podíleli, či jeho “kmotry” z řad různých zajímavých osobností.

Veškeré detaily k jednotlivým koncertům i jména hostů budeme postupně zveřejňovat na sociálních sítích či v emailovém newsletteru.

Ještě jednou ze srdce děkujeme za vaši podporu!

Vaši

Misterios del Amor

Eliška, Marta, Marian, Kamil a HonzaZobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení projektu

ENGLISH VERSION

Zveme vás do našeho hudebního projektu, zveme vás do příběhu. Pojďme společnými silami oživit melodie, které zněly před stovkami let a uchovaly v sobě nevídanou krásu, sílu, hlubokou symboliku a bohatství lidského ducha. Podpořte vznik alba těchto písní, které umožní naladit se na vlnu radosti a síly i dnes.

Vše začalo samozřejmě láskou k hudbě, ale také hledáním hudebního pramene, který by občerstvil to, co uvnitř nás samých volalo po závlaze. Právě v hudbě středomořského okruhu – konkrétněji v hudbě sefardské – jsme takový poklad našli. Troufáme si věřit, že tato hudba bude stejně tak působit i na vás – posluchače. 

V čem je naše tvorba unikátní?

Přejeme si vdechnout život hudebnímu prameni, který vznikl již velmi dávno a uchoval v sobě bohatství a krásu tehdejšího světa. Díky přítomné symbolice můžeme s troškou nadsázky říci, že se nám při poslechu zmíněné hudby odkrývá pohádková krajina. Tento hudební pramen si ovšem přejeme plně propojit s naší současností, vdechnout jí něco z nás samých, dovolujeme si tedy i drobné přesahy do soudobých stylů i ryze autorské momenty.

Jsme si vědomi, že se nejedná o „naší lidovou hudbu“. I přes tento fakt zde nacházíme mnohé spojnice, objevujeme vlastní emoce, výrazové prostředky, a zažíváme tak nestárnoucí a podstatné uvědomění, že společný základ a duchovní odkaz je společný pro celé lidství nehledě na dobu a místo vzniku.

Při koncertním hraní pak vnímáme, že znějící hudba dokáže prohloubit prožívání přítomného okamžiku. Emocionalita získává mnohem více škál, v plnosti se nám tak ukazuje rozmanitost lidského ducha. V některých momentech jsme spolu s diváky účastni i tomu, co můžeme s opatrností nazvat jako „kontakt“ s posvátností. 

Co na albu uslyšíte?

Písně prostoupené výraznou emocionalitou, každá z nich má sílu vytvořit živoucí obraz daného okamžiku lidského života. Budete tiše stát nad kolébkou usínajícího dítěte a poslouchat klidný zpěv jeho maminky, ocitnete se spolu s námi v obrazech intenzivního vzplanutí, kdy toužící srdce nedokáže upokojit nic jiného než opětovaná láska. Vstoupíte s námi do říše snů, do bájného pohádkového světa s jeho moudrostí, které se můžeme dotknout i po probuzení. Objevíte spolu s námi vnitřní hloubku a krásu ženy, která prožívá silný rituální moment, kdy jí očistná síla moře pomáhá najít sílu vykročit vpřed. A mnoho dalšího…

Zveme vás na společnou plavbu středomořím, kde je plno krásy, tajemství a lásky.

Koho vlastně uslyšíte?

Partu nadšených lidí, kteří se v tomto případě spojují pod názvem Misterios del amor, což v překladu znamená Tajemství lásky. 

Jádro kapely tvoří hudební osobnosti, každá s jiným předchozím hudebním příběhem a výraznými hudebními zkušenostmi (Eliška Tesařová – zpěv, Marta Kratochvílová – traverso, Marian Friedl – kontrabas, Jan Čižmář – loutny, kytary, theorba). Kapela se dávala dohromady postupně od roku 2019 a pomalinku se rozrůstala. Jsme šťastní, když naše řady občas rozšíří i další hudební přátelé, ale všechny tyto vzácné hosty si zatím necháme jako překvapení. 

Studiová nahrávka, kterou právě se zápalem tvoříme a kterou si přejeme vyslat do světa, do uší a zejména do srdcí, by nevznikla bez našeho skvělého, trpělivého a legendárního mistra zvuku Ivo Viktorína (Studio V Zlín).

Vybrané peníze poputují na:

 • pronájem nahrávacího studia a práci mistra zvuku, následný střih, mix a mastering
 • foto, grafické zpracování obalu a bookletu
 • tvorbu a překlady textů
 • vydání alba do fyzické podoby a současně publikování na online streamovacích platformách
 • výrobu a distribuci dalších drobných odměn pro vás

Zde se kruh dělání dobra uzavře – bez Vaší podpory by nahrávka nemohla vzniknout, Vy naopak dostanete nahrávku na CD nebo v digitální formě (nebo jinou odměnu) jako poděkování za Vaši podporu.

 • ale pokud vybereme víc, zaplatíme i cestovní náklady spojené s nahráváním a honoráře pro muzikanty
 • a pokud vybereme ještě víc, natočíme videoklip

Více se o nás můžete dozvědět zde:
Web
Facebook

Děkujeme! Vaši Misterios del Amor. <3

Misterios del Amor / ALMA – album recording and release

We invite you into our music project, we invite you into the story. Let's join forces to revive the melodies that sounded hundreds of years ago and preserved unprecedented beauty, power, deep symbolism and richness of the human spirit. Support the creation of an album of these songs that will allow you to tune into the wave of joy and strength today.

It all started with a love of music, of course, but also with a search for a musical source that would refresh what inside ourselves was crying out to be irrigated. It was in the music of the Mediterranean circuit – more precisely in Sephardic music – that we found such a treasure. We dare to believe that this music will have the same effect on you, the listener.  

What makes our work unique?

We wish to breathe life into a music that originated long ago and preserved the richness and beauty of the world of that time. Thanks to the symbolism present, we can say, with a bit of exaggeration, that a fairy-tale landscape is revealed to us when we listen to this music. However, we wish to fully connect this music with our times, to breathe something of ourselves into it, so we also take the liberty to make small deviations into contemporary styles and also purely personal moments.

We are aware that this is not „our traditional music“. Despite this fact, we find many connections, discover our own emotions and means of expression, and experience the timeless and fundamental knowledge that a common foundation and spiritual legacy is shared by all humanity, regardless of time and place.

When playing in concert, we perceive that the sound of music can deepen the experience of the present moment. Emotionality takes on many more layers, showing us the diversity of the human spirit in its entirety. In some moments, we participate with the audience in what we can cautiously call „contact“ with the divine. 

What will you hear on the album?

Songs filled with a strong emotionality, each of them having the power to create a vivid image of a given moment in human life. You will stand quietly over the cradle of a sleeping child and listen to the peaceful singing of its mother, you will find yourself with us in the scenes of an intense outburst, when nothing but reciprocated love can soothe a yearning heart. You will enter with us into the realm of dreams, into a mythical fairytale world with its wisdom that we can touch even after waking up. You will discover with us the inner depth and beauty of a woman experiencing a powerful ritual moment, where the cleansing power of the sea helps her find the strength to step forward. And much more…

We invite you to sail together through the Mediterranean, where beauty, mystery and love abound.

Whom will you hear?

A group of passionate musicians, who in this case come together under the name Misterios del amor, which translates as The Mystery of Love.

The core of the band consists of musical personalities, each with a different previous musical background and significant musical experience (Eliška Tesařová – vocals, Marta Kratochvílová – traverso, Marian Friedl – double bass, Jan Čižmář – lutes, guitars, theorbo). The band has been gradually coming together since 2019 and has been steadily growing. We are happy when our ranks are occasionally expanded by other musical friends, but we will keep all these rare guests as a surprise for now. 

The studio album that we are currently working on with passion and that we wish to send out to the world, to the ears and especially to the hearts, would not have been made without our wonderful, patient and legendary sound master Ivo Viktorín (Studio V Zlín).

The money raised will go to:

 • rental of the recording studio and the work of the sound master, subsequent editing, mixing and mastering
 • photo, graphic design of the cover and booklet
 • creation and translation of texts
 • the release of the album in physical form (CD) and simultaneous publication on online streaming platforms
 • production and distribution of other small rewards for you

This is where the circle of giving back comes full circle – without your support the recording could not have been made, you in turn will receive a CD or digital recording (or other reward) as a thank you for your support.

 • But if we raise more than that, we will also pay for travel costs associated with the recording and fees for the musicians
 • and if we raise even more, we'll make a music video

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

9. 4. 2024 17:52

Děkujeme vám za podporu a příspěvky v kampani pro vznik hudebního alba ALMA!

Vážení a milí přispěvatelé,

s velkou radostí a vděčností vám děkujeme za podporu a příspěvky v kampani pro vznik hudebního alba ALMA!

Máte svůj podíl na vzniku a oživení tohoto krásného díla a věříme, že se máte nač těšit. :-)

Všechny skladby jsou již nahrány a smíchány. Nyní nás čeká finální mastering, dokončení bookletu a samotná výroba alba. Následovat bude distribuce alba v digitální podobě i na CD.

Všechny z vás, kteří jste si společně s příspěvkem objednali některou z odměn, brzy osobně kontaktujeme a domluvíme se na jejím předání či uskutečnění.

Všem z vás, kteří jen z dobré vůle přispěli bez nároku na odměnu, ze srdce děkujeme a věříme, že se uvidíme na některém z našich koncertů, které na tento rok plánujeme.

Tímto vás co nejsrdečněji zveme na koncerty v rámci “ALMA TOUR”, na kterých nové album slavnostně představíme a uvedeme v život. Termíny najdete na plakátu níže.

Můžete se těšit na krásná místa se silným “genius loci”, hudební program sefardských a středomořských písní z nového alba v jedinečné interpretaci Misterios del Amor i speciálních hostů, kteří se na jeho nahrávání podíleli, či jeho “kmotry” z řad různých zajímavých osobností.

Veškeré detaily k jednotlivým koncertům i jména hostů budeme postupně zveřejňovat na sociálních sítích či v emailovém newsletteru.

Ještě jednou ze srdce děkujeme za vaši podporu!

Vaši

Misterios del Amor

Eliška, Marta, Marian, Kamil a Honza29. 2. 2024 13:27

Naše kampaň na Doniu prodloužena do konce března, na hotové album se můžete těšit v dubnu :-)

Milí přátelé a podporovatelé,

s pokorou a vděčností děkujeme Vám všem, kteří jste nás již podpořili na cestě k oživení dávných příběhů prostřednictvím našeho nového alba Misterios del Amor – Alma.
Vaše příspěvky jsou pro nás nepostradatelnou oporou!

Rádi bychom s vámi sdíleli pár novinek z aktuální přípravy alba.

Koncem ledna jsme završili nahrávání ve studiu a nyní v únoru se věnujeme dokončení a výsledným úpravám ve velmi harmonické spolupráci s mistrem zvuku Ivo Viktorinem.

A jaké dojmy z natáčení má naše zpěvačka Eliška?

Bude to otisk, nepřestává mne fascinovat, jak lidský hlas zcela odráží momentální rozpoložení, komplexně zaznamenává dění uvnitř, dění v nitru. Bude to záznam příběhů, které se odehrály před stovkami let a přesto nesou emoce, které důvěrně známe i dnes…a k tomu je tam tolik z toho mého teď, které neumím a možná ani nechci schovat. Všudypřítomná únava z mateřství, křehké hledání svých možností, chvíle, kdy se tomu všemu člověk otevře a děje se zázrak plnosti prožitku, která z interpretace vytvoří něco tak živého a pravdivého…i chvíle, kdy jsem jak prkno a ten den se s tím už nehne. 🙂

Ten název tomu bude slušet. ALMA. Tedy duše. Je v tom tolik z člověka, tolik ze života. Dokonalost jsem nikdy nehledala, ale je pravda, že kumštýři muzikanští, co mi právě ten život přihrál do cesty, hrajou vskutku famózně.

Těším se na finále Misterios del amor!
Vaše Eliška


Na fotografii: Ivo Viktorin a Eliška Tesařová

V březnu budou hotové veškeré práce a během dubna by mělo být album “vyrobeno” a připraveno k předání v rámci Vašich odměn. Pro všechny z Vás, kteří jste na naši tvorbu přispěli předkoupením alba na Doniu, bude prioritně dostupné ihned v průběhu dubna, zatímco pro širší veřejnost bude na svět uvedeno o trošku později.

Nové album budeme křtít na řadě koncertů u nás i v zahraničí, na kterých nám bude radostí i ctí Vás přivítat. Na zveřejnění termínů se můžete těšit již v další aktualitě, kterou vydáme začátkem března.

P.S.: Jelikož jsme nyní věnovali veškeré úsilí do nahrávání a přípravy našeho díla, neměli jsme tolik potřebného prostoru pro šíření naší kampaně na Doniu světem. Přesto nás k dnešnímu dni podpořilo již 64 z Vás, a tím jsme dosáhli téměř třetiny prvního, klíčového milníku potřebného “k úhradě účtu“ za nahrávání ve studiu. 🙂

Proto jsme se rozhodli prodloužit kampaň až do konce března, kdy také předáme dílo do výroby. Budeme vděční, pokud nám pomůžete tím, že o našem projektu na Doniu řeknete dalším lidem a přátelům, o kterých si myslíte, že by je mohla naše hudba oslovit a třeba by také rádi přispěli k jejímu vzniku.

Vaše podpora je pro nás nesmírně cenná a pomáhá nám dát našemu projektu život.

S velkým díkem a vděčností,

Vaši Misterios del amor

30. 12. 2023 17:25

PF 2024 a poděkování

Rádi bychom poděkovali za vaši přízeň v celém roce 2023. ❤Děkujeme všem přispěvatelům i těm, kteří se nás podpořit teprve chystají!

Jako drobný dárek s vámi sdílíme vánoční píseň z živého vystoupení Byla cesta, byla ušlapaná.

Tato známá koleda je pro nás spojnicí mezi tradicí místní a tou více vzdálenou, ať už sefardskou nebo ve větší obecnosti jakoukoli jinou. Tím připomíná, že v jádru našich rozmanitých vyznání a perspektiv leží společný základ, skrz který můžeme zas a znovu hledat cestu k porozumění, překročení hranic a spojení srdcí. Ať je vám ku radosti a těšíme se na vše krásné, co přinese nový rok.

Zároveň připojujeme pár detailů k dalším plánům s naším albem: Vyrobeno bude koncem března, poté Vás obratem budeme kontaktovat a domlouvat se na předání odměny.  Album ale bude mít oficiální křest teprve v druhém pololetí, k Vám se tedy dostane výrazně dříve, než bude v distribuci.

Na našem fb profilu sem tam přidáváme fotografie a videa – nakoukněte. https://www.facebook.com/misteriosdelamorcz/

Přejeme vše dobré do roku 2024, Misterios del Amor

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
1 500 Kč  •  31. 3. 2024 22:36
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  31. 3. 2024 22:15
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  31. 3. 2024 16:38
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 10:25
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  31. 3. 2024 10:06
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  30. 3. 2024 20:59
Milý přispěvatel
500 Kč  •  30. 3. 2024 19:06
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  30. 3. 2024 15:26
Velkorysý přispěvatel
30 000 Kč  •  30. 3. 2024 13:47
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  29. 3. 2024 8:13
Dobrosrdečný přispěvatel
8 000 Kč  •  28. 3. 2024 7:28
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  28. 3. 2024 7:08
Milý přispěvatel
600 Kč  •  27. 3. 2024 20:00
Velkorysý přispěvatel
1 400 Kč  •  26. 3. 2024 17:58
Velkorysý přispěvatel
10 000 Kč  •  26. 3. 2024 11:26
Velkorysý přispěvatel
30 000 Kč  •  26. 3. 2024 10:50
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  19. 3. 2024 20:36
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  19. 3. 2024 14:54
Milý přispěvatel
550 Kč  •  13. 3. 2024 19:25
Laskavý přispěvatel
3 000 Kč  •  10. 3. 2024 19:29
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  1. 3. 2024 18:21

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu