Martina – boj o normální život

Vybráno 0 Kč 1 896 083 Kč
od 4 380 dárců
6 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Daniel Kříž
Datum přidání
24. 4. 2024
Poslední aktualita

13. 6. 2024 10:40

Změna účelu sbírky.

Vážení dárci,

nejprve mi dovolte Vám za celou naši rodinu poděkovat za velkou podporu, kterou jsme nečekali. Vaše příspěvky nám pomohou zajistit vhodné bydlení.

Vzhledem k vybrané částce a aktuálním cenám nemovitostí na trhu chci vybranou částku použít jako základ k získání hypotéky na koupi domu nebo bytu a následných úprav na bezbariérové , a zbylou část ceny uhradit formou hypotečních splátek z vlastních příjmů. Díky Vám a Vašim příspěvkům se výše hypotečních splátek bude pohybovat ve výši našeho aktuálního nájmu, což nám umožní si hypotéku dovolit splácet, aniž bychom více zatížili náš rodinný rozpočet.

Nevidím rozumné Vámi zaslané dary použít na úhradu vhodného nájemního bydlení a po vyčerpání této částky opět řešit stejnou situaci jako nyní nebo hledat řešení levného, méně vhodného nájmu. 

Děkujeme moc za vše a věříme, že Vám tato forma využití Vašich darů přijde rozumnější.

S blížícím se koncem sbírky bychom Vás chtěli ještě jednou poděkovat za veškerou pomoc a podporu. Sbírka končí již za 10 dní, takže pokud byste mohli sdílet tuto informaci mezi své známé, příbuzné, rodinu velmi by nám to pomohlo. I malé dary mají velký smysl a mohou nám výrazně pomoci dosáhnout úspěšně cíle. Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, přispívá k naší šanci na získání stabilního domova.

S úctou a vděčností,
Martina a Daniel s rodinou

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Martina byla vitální, aktivní maminka a vychovávala dvě děti Vojtu ( 10 let ) a Magdalénku ( 7 let ), aktivně propagovala zdravý životní styl jak ve stravě, tak i ve volbě oblečení, včetně podpory nošení Barefoot bot pro zdravý vývoj chodidel u dětí. Také se aktivně zapojovala na sociálních sítích, aby šířila povědomí o kontaktním rodičovství a nošení dětí v šátcích. Také byla pravidelným dárcem krevní plazmy a byla také evidována, jako možný dárce kostní dřeně. Takhle jsme ji všichni znali – plnou energie, s úsměvem na tváři, vždy přátelskou a pozitivní…

Vše vypadalo pozitivně a nikdo nečekal, co přijde. Martině je 36 let a měla by si užívat života se svou rodinou.

Martina was a vital, active mother and raised two children Vojta ( 10 years old ) and Magdaléna ( 7 years old ), she actively promoted a healthy lifestyle both in diet and choice of clothing, including promoting the wearing of Barefoot shoes for healthy foot development in children. She also actively engaged on social media to spread awareness about contact parenting and wearing babies in scarves. She was also a regular blood plasma donor and was also registered as a possible bone marrow donor. This is how we all knew her – full of energy, with a smile on her face, always friendly and positive…

Everything seemed positive and no one was expecting what was to come. Martina is 36 years old and should be enjoying life with her family.

Listopad 2023 …

Martina začala mít mírné brnění v prstech, následně v dlaních a v zápěstí, někdy se podobné symptomy objevili i v dolních končetinách. Vše nasvědčovalo onemocnění Karpálního tunelu a u dolních končetin se vše přisuzovalo nedostatku vitamínů a minerálů nebo stresu.Vše nabralo obrátky během 10 dní… z Martiny se stal úplný ležák závislý na pomoci druhých. Odvezli ji do nemocnice a hospitalizovali na neurologii, po dokončení všech výsledků zjistili, že se jedná o nejvzácnější formu Guillain – Barré syndromu ( AMSAN ), je to akutní motorická a senzorická axonální neuropatie. 

V současné době neexistuje žádný konkrétní lék, nemoc se léčí plazmaferézou a aplikací imunoglobulinů. Asi po týdnu hospitalizace nasadili lékaři léčbu plazmaferézou, bohužel během pár dní se ze zavedených katetrů potřebných k výměně plazmy Martině do celého 
těla rozšířila širokospektrální sepse ( otrava celého těla ), léčba byla okamžitě ukončena a Martina byla převezena na JIP, kde strávila dalších deset dní, než potlačili tuto otravu.

November 2023 …

Martina began to have slight tingling in her fingers, then in her hands and wrists, and sometimes similar symptoms appeared in her lower limbs. Everything pointed to Carpal Tunnel Disease and in the lower limbs everything was attributed to vitamin and mineral deficiencies or stress.Everything took a turn within 10 days… Martina became a complete layabout dependent on the help of others. She was taken to the hospital and admitted to neurology, after all the results were completed they found that it was the rarest form of Guillain – Barré syndrome ( AMSAN ), it is an acute motor and sensory axonal neuropathy.

Currently there is no specific cure, the disease is treated with plasmapheresis and the application of immunoglobulins. After about a week of hospitalization, the doctors started the plasmapheresis treatment, unfortunately, within a few days, the catheters needed to exchange the plasma into Martina's entire body, the treatment was immediately discontinued and Martina was transferred to the ICU where she spent the next ten days while they suppressed the poisoning.

Po opuštění z JIP se pokračovalo v léčbě aplikací imunoglobulinů. V nemocnici byla do ledna 2024 a následně byla převezena do rehabilitačního ústavu, kde je dosud.

Nyní je Duben 2024 a Martina není stále se svými dětmi a s manželem doma, je nyní hospitalizována v rehabilitačním ústavu, kde probíhá intenzivní rehabilitace, vše se daří jen částečně, nohy a ruce ale stále nefungují, je upoutána na mechanický invalidní vozík, který ovládá jen částečně dolními končetinami a stále je závislá na pomoci druhých. 

After discharge from the ICU, treatment was continued with immunoglobulin administration. She was in the hospital until January 2024 and was then transferred to a rehabilitation facility, where she remains.

It is now April 2024 and Martina is still not at home with her children and husband, she is now hospitalized in a rehabilitation institute where intensive rehabilitation is underway, everything is only partially going well, but her legs and arms still do not work, she is confined to a mechanical wheelchair which she only partially controls with her lower limbs and she is still dependent on the help of others.

V rehabilitačním ústavu se následně projevili výpadky krátkodobé pamětí a výbavnost paměti dlouhodobé, ihned započala léčba kognitivní rehabilitací.

Poslední zpráva od lékaře zněla: „ paní Martina je těžce zdravotně postižená, závislá na pomoci jiné osoby, a současně není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna samostatně jednat, není ani schopna podpisu. “

In the rehabilitation facility, short-term memory lapses and long-term memory deficits were subsequently evident, and cognitive rehabilitation treatment was immediately initiated.

The last report from the doctor was: " Mrs. Martina is severely disabled, dependent on the help of another person, and at the same time, due to her condition, she is not able to act independently, nor is she able to sign. "

Lépe to nejde…

It doesn't get any better than this…

Komu pomůžeme?

Jsem manžel Martiny, celý život oba pracujeme, ale už sám nevím pomalu „kudy , kam“ bydlíme v nájemním bytě, kde s manželkou a dětmi nemůžeme dále zůstat vzhledem k jeho kompozici a prostoru, na myšlenku založit tuto sbírku mne přivedli mé sestřenice. Vychovávat dvě menší děti a k tomu se po propuštění starat o moji ženu bude velmi složité a nabídku na umístění do ústavní péče jsem odmítl, trpěli bychom všichni.

Vzali jsme se a slíbili si : „ V dobrém i zlém“!

I am Martina's husband, we both work all our lives, but I don't know „which way , where“ anymore, we live in a rented apartment where my wife and children and I can't stay anymore because of its composition and space, the idea to start this collection was brought to me by my cousins. It will be very difficult to raise two smaller children and to take care of my wife after her release and I refused the offer of institutional placement, we would all suffer.

We got married and promised each other : " For better or for worse"!

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Jsme rodina Martiny, která se teď musí vyrovnat s nečekaným úderem osudu. Potřebujeme vaši podporu. Vaše příspěvky budou využity hlavně na pořízení vlastního bydlení ( byt, dům ) a jeho úpravu na bezbariérové, dále na zajištění asistenční péče pro Martinu v době naší nepřítomnosti ( škola, práce ). Vaše pomoc nám umožní soustředit se na péči o Martinu a zajištění „normálního“ života pro naše děti. V současné době je Martina bez příjmu a čeká na vyjádření k podané žádosti na invalidní důchod.

Pomozte nám poslat Martině zprávu, že nebojuje sama. Vaše podpora znamená svět pro naši rodinu.

Děkujeme vám za každý dar a každou projevenou laskavost. Vaše solidarita je pro nás zdrojem síly v těžkých časech.

Vše v účelu sbírky je doporučeno lékařem.

We are Martina's family, who now have to cope with an unexpected blow of fate. We need your support. Your donations will be used mainly for the purchase of housing (apartment, house) and its adaptation to barrier-free, as well as for the provision of assistive care for Martina and, last but not least, for the aids necessary for her recovery. Your help will allow us to concentrate on Martina's care and ensuring a „normal“ life for our children. Martina is currently without income and is awaiting an opinion on her application for a disability pension.

Help us send a message to Martina that she is not fighting alone. Your support means the world to our family.

Thank you for every donation and every kindness shown. Your solidarity is a source of strength for us in difficult times.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

13. 6. 2024 10:40

Změna účelu sbírky.

Vážení dárci,

nejprve mi dovolte Vám za celou naši rodinu poděkovat za velkou podporu, kterou jsme nečekali. Vaše příspěvky nám pomohou zajistit vhodné bydlení.

Vzhledem k vybrané částce a aktuálním cenám nemovitostí na trhu chci vybranou částku použít jako základ k získání hypotéky na koupi domu nebo bytu a následných úprav na bezbariérové , a zbylou část ceny uhradit formou hypotečních splátek z vlastních příjmů. Díky Vám a Vašim příspěvkům se výše hypotečních splátek bude pohybovat ve výši našeho aktuálního nájmu, což nám umožní si hypotéku dovolit splácet, aniž bychom více zatížili náš rodinný rozpočet.

Nevidím rozumné Vámi zaslané dary použít na úhradu vhodného nájemního bydlení a po vyčerpání této částky opět řešit stejnou situaci jako nyní nebo hledat řešení levného, méně vhodného nájmu. 

Děkujeme moc za vše a věříme, že Vám tato forma využití Vašich darů přijde rozumnější.

S blížícím se koncem sbírky bychom Vás chtěli ještě jednou poděkovat za veškerou pomoc a podporu. Sbírka končí již za 10 dní, takže pokud byste mohli sdílet tuto informaci mezi své známé, příbuzné, rodinu velmi by nám to pomohlo. I malé dary mají velký smysl a mohou nám výrazně pomoci dosáhnout úspěšně cíle. Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, přispívá k naší šanci na získání stabilního domova.

S úctou a vděčností,
Martina a Daniel s rodinou

3. 6. 2024 13:13

Martina je doma…

Ahoj všichni,

Milí dárci, 

rádi bychom vás informovali, že Martina je nyní týden doma. První dva dny jsme strávili u lékařů a vyřizováním na úřadech, kde stále není vše hotové. Snažíme se bojovat, jak se dá, ale je evidentní, že v současném bydlení to nezvládneme.

Díky vám a vaší podpoře se sbírka rozjela a vybrali jsme již část prostředků, za což vám z celého srdce děkujeme. Tyto peníze budeme muset použít hlavně na pořízení bydlení. Pravděpodobně bude nutné využít je jako základ pro získání hypotéky a následně doplatit zbytek ceny domu či bytu z vlastních prostředků. Vhodné nemovitosti se aktuálně pohybují ve dvojnásobné výši, než je stav sbírky.

Přesto vám již nyní moc děkujeme, protože bez vaší pomoci bychom neměli ani na tu prvotní investici, která nám umožní dostat se se splátkou hypotéky na úroveň současného nájmu. Prosím, vydržte to s námi a pomozte nám dál s podporou a sdílením této sbírky.

Děkujeme vám!

S úctou a vděčností,
Daniel, Martina, Vojta, Magdalénka

Přikládám fotografie, v jakém stavu má aktuálně po hospitalizaci atopický eksém, který se jí tam celkem rozjel…

28. 5. 2024 20:02

Návrat domů…

Ahoj kamarádi, přátelé, známí i neznámí…

Včera se nám vrátila Martina domů z RÚ, teprve dnes jsme se zastavili z kolotoče lékařů, úřadů atpod. Tak mám chvíli Vám všem napsat. Aktuálně to je tak, že Martině byl přiznán inv. důchod 3. st., zbytek zatím stále v nedohlednu. Dnes jsme byli na ÚP ohledně ZTP s doprovodem, který byl také schválen. To je vše, co za skoro 2 měsíce na úřadech stihli. Jakékoli jiné rozhodnutí ohledně výše důchodu a příspěvku je stále v nedohlednu.

Dovolte nám, abychom Vám za vše poděkovali a ještě Vás požádali o sdílení sbírky, která se chýlí ke konci. Vaše podpora je pro nás nesmírně důležitá.

Děkujeme!

19. 5. 2024 13:46

Trochu povzbuzení a poděkování všem …

**Je neděle, ale udělejte si čas na své blízké. ❤️**

Den odvozen od „nic nedělat“, ale věnujte dnes čas svým dětem, rodičům a blízkým, stejně jako Magdalénka a Vojta s mamkou, která je na vycházce z RÚ. Nikdy nevíte, co přijde, a my tuto možnost bohužel nyní často nemáme. Už brzy budeme opět spolu, díky Vám a vaší podpoře a příspěvkům. 

Děkujeme a jsme Vám vděčni za každou drobnou částku a sdílení. Sbírka je v polovině, proto Vás žádáme o jakoukoli formu podpory – příspěvkem či sdílením. 

Společně to dokážeme! 🙏

12. 5. 2024 19:41

Poděkování a prosba o sdílení.

Dobrý den všem dárcům a podporovatelům!

Díky vaší ohromné štědrosti jsme již získali necelou polovinu potřebné částky k pořízení bydlení pro Martinu s rodinou. Vaše pomoc nám dává naději a přináší úlevu v těžkých časech.

Nicméně, cesta ke kompletnímu financování bezbariérového bydlení je stále před námi. Každý Váš příspěvek je cenný a každá částka se počítá. Společně nám pomůžete dosáhnout cíle a zajistit Martině a naší rodině důstojné a bezpečné bydlení.

Rádi bychom Vás také informovali, že Martinu pustí domů z rehabilitačního ústavu už 27. května. Těšíme se všichni, zejména děti, ale zároveň máme i veliké obavy, jak to v současném bytě zvládneme.

Vaše podpora je pro nás neocenitelná, protože nám dává sílu a odvahu čelit výzvám, které nás čekají.

Prosíme vás, pokračujte ve sdílení této sbírky s vašimi přáteli, rodinou a kolegy. Vaše šíření informací může přinést nové příležitosti k pomoci a posunout nás blíže k cíli. Pokud znáte nějaké známé osobnosti, influencery, nebo někoho kdo by mohl sdílením, nebo jinak pomoci, tak ho prosím oslovte. 

Děkujeme vám za vaši laskavost, podporu a solidaritu.

S pozdravem, úctou, vděčností a pokorou 
manžel s dětmi.

Hello to all donors and supporters!

Thanks to your overwhelming generosity, we have already raised less than half of the amount needed to purchase housing for Martina and her family. Your help gives us hope and brings relief in difficult times.

However, the road to complete funding for accessible housing is still ahead of us. Every contribution is valuable and every amount counts. Together, you will help us reach our goal of providing Martina and our family with decent and safe housing.

We would also like to inform you that Martina will be released home from the rehabilitation facility on May 27. We are all excited, especially the children, but we are also very concerned about how we will manage in our current apartment.

Your support is invaluable as it gives us the strength and courage to face the challenges ahead.

Please continue to share this fundraiser with your friends, family and colleagues. Your spreading the word can bring new opportunities to help and move us closer to our goal. If you know any celebrities, influencers, or anyone who could help by sharing or otherwise, please reach out. 

Thank you for your kindness, support and solidarity.

Sincerely, respectfully, gratefully and humbly 
Husband and children.

5. 5. 2024 22:02

Poděkování za štědrost, cesta k normálnímu životu

Dovolte mi, vážení štědří dárci, vyjádřit Vám upřímné díky za Vaši laskavost a štědrost pro naši dobročinnou sbírku. Vaše podpora a ochota sdílet tuto iniciativu jsou pro nás neocenitelné. Prosím, pokračujte ve sdílení a podpoře s vírou, že každý příspěvek, byť malý, má obrovský dopad. Věříme, že šíření povědomí o naší sbírce přivede další dárce a společně dosáhneme cíle.

Děkujeme Vám ze srdce.

Bylo nádherné počasí, a tak jsme s dětmi vzali Martinu na výlet. Tato malá odpočinková pauza u koní jí přinesla velkou radost a novou sílu, ke které přispíváte vy všichni, sama Martina stále nevěří, že se to podaří. Děkujeme Vám za Vaši podporu, která není jen finanční, ale také emocionální a duchovní. Společně přinášíme Martině velkou radost a posílujeme její naději na „normální život“.

Děkujeme Všem.

28. 4. 2024 20:06

Poděkování za překonání milníku

„Drazí dárci, díky Vaší ohromující podpoře jsme překonali hranici 1 250 000 Kč pro Martinu a její bezbariérové bydlení. Vaše štědrost a laskavost jsou neocenitelné. Nezapomeňme, že i malý příspěvek od více dárců může posunout hory. Sdílejme prosím tuto Vaši inspirativní cestu společně a dejme tak větší naději Martině o bezbariérovém bydlení, které ji pomůže vrátit se zpět k rodině a do života .“
Děkujeme.

25. 4. 2024 20:07

Vděčná Martina

Dnes jsem se svou manželkou prožil velký okamžik díky vaší štědrosti a laskavosti. Její emocionální reakce na Vaši podporu, kterou jste nám v rámci dobročinné sbírky poskytli, byla neuvěřitelná. Když jsem jí navrhl, že by mohla pro vás natočit video s poděkováním, nedokázala se ovládnout a rozbrečela se. Ale její slova měla hluboký význam: děkovala by Vám za Vaši podporu, která nám pootevřela cestu k normálnímu životu.

Dnes jsem také mluvil s lékaři a zdá se, že se má manželka, naše maminka bude moci vrátit domů z rehabilitačního ústavu koncem května. Plánujeme s ní na víkend delší vycházku domů, a tak se v sobotu ozveme s fotografií z domova a dalším výrazem našeho vděku.

Nemohu vám dostatečně vyjádřit, jak moc si vážíme vaší podpory a solidarity. Vaše štědrost nám dala naději a možnost začít znovu. Děkujeme, že jste s námi.

25. 4. 2024 19:56

Povzbuzující návštěva kamaráda ze Vsetínska

Vážení a milí dárci,

dnes jsme byli poctěni návštěvou dlouholetého přítele a podporovatele naší dobročinné sbírky, Martiny a naší rodiny. Jeho přízeň a přispění jsou pro nás velkým zdrojem radosti i povzbuzení.

Martině návštěva udělala velkou radost, osvěžila ji a vytrhla z každodenní rutiny rehabilitací a cvičení. Jeho přítomnost nám všem dodala novou energii a odhodlání pokračovat v našem boji.

Děkujeme ti za podporu, kterou si nám Tondo svou návštěvou poskytl. Tvoje i Vaše podpora je pro nás nepostradatelná a dává nám sílu pokračovat vpřed.

S úctou a vděčností,

Daniel

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
5 000 Kč  •  16. 6. 2024 17:09
Milý dárce
200 Kč  •  15. 6. 2024 20:25
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 6. 2024 15:21
Laskavý dárce
500 Kč  •  14. 6. 2024 14:09
Milý dárce
600 Kč  •  14. 6. 2024 9:59
DobroDárce
200 Kč  •  14. 6. 2024 7:18
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 6. 2024 22:15
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 6. 2024 21:32
Velkorysý dárce
300 Kč  •  13. 6. 2024 20:38
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  13. 6. 2024 19:04
DobroDárce
300 Kč  •  13. 6. 2024 13:33
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 6. 2024 12:49
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  13. 6. 2024 11:18
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  13. 6. 2024 9:17
Štědrý dárce
40 Kč  •  12. 6. 2024 10:36
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  11. 6. 2024 20:20
Laskavý dárce
500 Kč  •  11. 6. 2024 17:36
Milý dárce
500 Kč  •  9. 6. 2024 11:57
Velkorysý dárce
200 Kč  •  8. 6. 2024 9:57
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  6. 6. 2024 23:37
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  6. 6. 2024 19:55

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Petra Flamingos
700 Kč  •  30. 4. 2024 18:51
Ženská síla pinup - drž se Marti ❤️
Jana D.
600 Kč  •  24. 4. 2024 21:57
Marti, drž se, bojuj, myslím na tebe! A věřím že stejně tak všechny maminky, které s tebou zažily hodně šátkařských chvilek✊🙏
Lada S.
300 Kč  •  24. 4. 2024 21:28
❤️🍀
Klára S.
200 Kč  •  25. 4. 2024 12:58
Něco málo od MN.
Verča S.
200 Kč  •  25. 4. 2024 6:26
Spoustu síly a víry vám všem 🙏
Martin M.
764 Kč  •  3. 5. 2024 18:38
Preji již jen dobre 🍀
Martina B.
3 000 Kč  •  24. 4. 2024 17:47
Marti, držím Tobě i celé rodině palce!!!
Andrea Č
500 Kč  •  24. 4. 2024 20:26
Drzim palce ❤️

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat